Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2019, 2804Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing DAEB activiteiten Stichting BrabantAdvies in het project Afrondingswerkzaamheden Taskforce Natuur & Economie, provincie Noord-Brabant

Gelet op artikel 14 en artikel 106 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VwEU);

 

Gelet op het besluit van de Commissie, nr. 2012/21/EU van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen, kennisgegeven onder nummer C(2011) 9380 (hierna: Vrijstellingsbesluit);

 

Gelet op artikel 158, eerste lid, aanhef en onder a, van de Provinciewet;

 

Overwegende dat Diensten van Algemeen Economisch Belang (hierna: DAEB) hun bestaansrecht ontlenen aan de artikelen 14 en 106, tweede lid, van het VwEU. Om gebruik te kunnen maken van de bijzondere positie die een DAEB inneemt binnen de Europese mededingingsregelgeving, moet daarvoor een onderneming specifiek met het beheer van een bepaalde DAEB worden belast;

 

Overwegende dat Stichting BrabantAdvies de provincie Noord-Brabant op

7 november 2016 heeft geïnformeerd dat zij het project ‘Afrondingswerkzaamheden Taskforce Natuur & Economie’ van Stichting SER Brabant heeft overgenomen, omdat Stichting SER Brabant op 9 oktober 2015 als onafhankelijke adviesraad is opgegaan in Stichting BrabantAdvies.

BrabantAdvies is een onafhankelijk adviesorgaan van de provincie

Noord-Brabant, dat adviseert over uiteenlopende beleidsvelden waaronder natuur, milieu en economie. BrabantAdvies is vanuit haar expertise en haar netwerken in het maatschappelijke en economische veld en met kennis-instellingen in staat de belangen van natuur en economie op onafhankelijke wijze met elkaar te verbinden en initiatieven op het grensvlak van natuur en economie door derden te ondersteunen. Het is vanuit oogpunt van draagvlak, onafhankelijkheid en effectiviteit te motiveren om de afrondende werkzaamheden van de Taskforce bij BrabantAdvies onder te brengen.

 

 

Naar aanleiding hiervan de aanwijzing als DAEB van 17 maart 2015 verlenging en inhoudelijke aanscherping behoeft en derhalve wordt voorgesteld om een nieuw besluit tot aanwijzing als DAEB te nemen;

 

Besluiten:

 

 • I.

  aan te wijzen als DAEB, de volgende diensten: De activiteiten van Stichting BrabantAdvies ten behoeve van het project “Afrondingswerkzaamheden Taskforce Natuur en Economie” inhoudende:

  • 1.

   Werklandschap Wijkevoort te Tilburg: Organiseren van een startbijeenkomst met ondernemers en bestuurders; verkennen van kansen en draagvlak voor duurzame en groene investeringen en mogelijke vervolgaanpak;

  • 2.

   Vossenberg / Wildert: Organiseren van een startbijeenkomst met ondernemers en bestuurders; verkennen van kansen en draagvlak voor duurzame en groene investeringen en mogelijke vervolgaanpak;

  • 3.

   DIC: Samenwerkingsovereenkomst partners met afspraken over ontwikkeling duurzaam industrieterrein, investeringen in natuur op en rond bedrijventerrein (gebiedsontwikkeling);

  • 4.

   Platinum Stable: verbinden van economische en groene partijen en overheden met inzet consensus over aanpak en planning;

  • 5.

   EHS- bedrijfsleven: identificeren nieuwe kansen van investeringen van bedrijfsleven in natuur en organiseren bestuurlijke afspraken hierover mede met inbreng van manifestpartners en flexibele toepassing van beleid.

 

 • II.

  aard en duur van de openbare dienstverplichtingen:

  De openbare dienstverplichting gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018 en loopt totdat het project is afgerond en de subsidie is vastgesteld, doch uiterlijk tot 31 december 2019.

 

 • III.

  betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied:

  Stichting BrabantAdvies, t.b.v. diensten die worden uitgevoerd op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant.

 

 • IV.

  aard van de uitsluitende of bijzondere rechten, die de ondernemingen zijn toegekend:

  Niet van toepassing.

   

 • V.

  de parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie:

  Zie de subsidieverleningsbeschikking en de subsidieaanvraag van Stichting SER Brabant van 3 november 2014.

   

 • VI.

  de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen:

  De grondslag is te vinden in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. De subsidie wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijk gemaakte in aanmerking komende kosten.

’s-Hertogenbosch, 2 april 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

 

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

 

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

 

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

 

 

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's Hertogenbosch.

 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.