Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 2797Overige besluiten van algemene strekkingInspraak Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020

Op 9 april 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Het natuurbeheerplan geeft de actuele en beoogde natuurdoelen weer hetgeen onderdeel is van het stelsel tot subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Zuid-Holland.Grondeigenaren en -beheerders kunnen met het Natuurbeheerplan bepalen welke actuele en beoogde natuurdoelen er zijn begrensd op hun terreinen.Gedeputeerde Staten stellen u in de gelegenheid om op het Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 te reageren. Daartoe ligt het plan vanaf 12 april 2019 tot en met 24 mei 2019 zes weken fysiek ter inzage op het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag en online op de website: www.zuid-holland.nl/loket/ter-inzage. Ook voor meer informatie over de procedure kunt u deze webpagina raadplegen. U kunt op het Ontwerp Natuurbeheerplan reageren door uw zienswijze schriftelijk in te dienen in de hierboven genoemde periode. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. de Afdeling Water en Groen, postbus 90602, 2509 LP Den Haag onder vermelding van “Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2020”. Voor eventuele verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer H.A. Buijserd van de afdeling Water en Groen van de provincie Zuid-Holland, tel. 070-441 6956 of per mail: e.buijserd@pzh.nl