Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2778Overige besluiten van algemene strekking



Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor

Op 2 april 2019 hebben Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel besloten om voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied provinciale inpassingsplannen voor te bereiden. Ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening wordt dit besluit hierbij bekendgemaakt. De provincie werkt bij het voorbereiden van de provinciale inpassingsplannen samen met de betrokken gemeente en de bestuurlijk trekkers van de betreffende gebiedsprocessen.

Wat betekent dit voor u?

Het is niet mogelijk om tegen dit besluit inspraak of zienswijzen in te dienen. Ook worden onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. In de vervolgprocedure is dit wel mogelijk.

Te zijner tijd wordt een voorontwerp of ontwerp provinciaal inpassingsplan ter inzage gelegd. In deze ter-inzage-periode kan een ieder een inspraakreactie (tegen een voorontwerp) of een zienswijze (tegen een ontwerp) indienen. Tevens worden deze voorontwerp of ontwerp inpassingsplannen in die periode verzonden aan meerdere onafhankelijke instanties voor advies. Wij houden u op de hoogte via het betreffende gebiedsproces en publicaties in één of meerdere huis-aan-huisbladen.

Meer informatie over het provinciaal inpassingsplan voor Natura 2000? Kijk op: www.overijssel.nl/natura2000pip