Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 2757Beschikkingen | aanvraagKennisgeving beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage voor COUNT Terminal Rotterdam B.V.

Wet milieubeheer / Waterwet

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 16 januari 2019 een verzoek ontvangen van COUNT Terminal Rotterdam B.V. om te beoordelen of een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld voor het uitbreiden van de inrichting aan de Zevenmanshaven Oost 147, 3133 CA Vlaardingen. De voorgenomen activiteiten betreffen het uitbreiden van de opslagcapaciteit voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, waaronder afvalstoffen zoals Used Cooking Oil (UCO), van 59.534 m3 naar 130.000 m3.

 

Voor deze activiteit moet een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden aangevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten. De activiteit valt onder categorie D 18.1 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten moeten beoordelen of ten behoeve van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) heeft op 5 december 2018 een verzoek ontvangen om te beoordelen of een milieueffectrapport moet worden opgesteld voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewaterlichaam van de Nieuwe Maas ten gevolge van het veranderen van de inrichting van COUNT Terminal Rotterdam B.V.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvragen om een omgevingsvergunning en een waterwetvergunning niet noodzakelijk is.

 

Inzage

U kunt de aanmeldingsnotitie en de besluiten van 17 april 2019 en met 28 mei 2019 op werkdagen op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

- Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200 te Rotterdam;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00)

 

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

 

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit en deze procedure kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, mevrouw R. Drenth, telefoonnummer: 010 – 246 82 38, email: reina.drenth@dcmr.nl.

Zaaknummer: 9999103493