Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 273Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 januari 2019, tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 5 van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor 2019 een subsidieplafond van € 250.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2019.

Artikel 3  

De periode voor het indienen van een aanvraag loopt van 5 februari 2019 tot en met 1 oktober 2019, 24:00 uur.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.