Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 2619Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent maatregel fysieke investeringen innovatie en modernisering Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2019

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat ondernemers in de agrarische sector in de komende jaren extra kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

 

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020,

 

BESLUITEN

 • I.

  Open te stellen: de maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven', als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in hoofdstuk 2, paragraaf 2 in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 van provincie Fryslân.

 • II.

  De openstelling te laten gelden voor het tijdvak van 8 april 2019 van 09.00 uur tot en met 14 juni 2019 tot 17.00 uur.

 • III.

  Het subsidieplafond vast te stellen op € 2.140.000,00 samengesteld uit € 1.070.000,00 Europese middelen (ELFPO) en € 1.070.000,00 provinciale middelen.

 • IV.

  De volgende nadere regels vast te stellen:

Artikel 1 Definitie

In aanvulling op het gestelde in artikel 1.1. van de Regeling wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  Regeling: Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân;

 • b.

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die geplaatst/gebruikt worden in de provincie Fryslân. Als uitwerking van artikel 2.2.1. van de Regeling wordt alleen subsidie verstrekt voor de investeringen genoemd in de bijlage, behorende bij dit openstellingsbesluit, en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteiten.

Artikel 4 Aanvraag

Onverminderd de artikelen 1.7 van de Regeling geldt:

 • a.

  een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten via het SNN door middel van een daarvoor ontwikkeld webportal dat bereikbaar is via www.snn.nl/pop3;

 • b.

  een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een volledig, door SNN verstrekt, ingevuld format projectplan, vergezeld van de van toepassing zijnde bijlagen.

 • c.

  per landbouwbedrijf kan op grond van dit openstellingsbesluit slechts één keer subsidie worden aangevraagd.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Regeling wordt subsidie alleen verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • b.

   kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   kosten van koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.12 van de Regeling kunnen de subsidiabele kosten genoemd in het eerste lid slechts bestaan uit het volgende kostentype:

  • a.

   kosten derden: kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.12, tweede lid, van de Regeling, wordt geen subsidie verstrekt voor kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 6 Hoogte subsidie

Onverminderd artikel 2.2.4 van de Regeling geldt:

 • a.

  de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten;

 • b.

  de maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 60.000,00;

 • c.

  geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,00.

Artikel 7 Rangschikking en selectie

 • 1.

  Voor de rangschikking bedoeld in artikel 1.15 en artikel 2.2.5 van de Regeling, hanteren Gedeputeerde Staten een rangschikking op basis van een investeringslijst. Deze investeringslijst is in de bijlage van dit openstellingsbesluit opgenomen. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald door de investeringscategorie waarvoor de meeste subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  In het geval het subsidieplafond zal worden overschreden door een aanvraag waarbij het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond of indien het subsidiebedrag wordt overschreden door meerdere aanvragen en de onderlinge rangschikking tussen de aanvragen is gelijk, dan kunnen Gedeputeerde Staten besluiten dat het subsidieplafond wordt verhoogd met het bedrag dat nodig is om het project dat zorgt of de projecten die zorgen voor de overschrijding van het subsidieplafond te subsidiëren.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van de Regeling is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  In afwijking van de Regeling is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van de Regeling verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

 • 4.

  De minimale hoogte van de kosten per investering moeten €5000 bedragen

 • 5.

  De investeringen moeten gebruikt/geplaatst worden in de provincie Fryslân;

Artikel 9 Subsidievaststelling

In afwijking van artikel 1.27 van de Regeling is subsidieontvanger verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling binnen één jaar na datum subsidiebeschikking in te dienen.

 

 • V.

  Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 • VI.

  Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2019

Fryslân, 26 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Fryslân:

Drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R. Bouius-Riemersma, MBA MMA ,secretaris 

Toelichting bij het Openstellingsbesluit

 

Deze openstelling is de tweede openstelling waarmee we landbouwbedrijven willen stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, klimaatmitigatie, vertraging veenoxidatie en maaivelddaling, volksgezondheid en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en/of de kosten voor aankoop van grond zijn niet subsidiabel. Vervangingsinvesteringen zijn op basis van de Regeling niet subsidiabel.

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben middels een bijlage behorende bij dit openstellingsbesluit een lijst vastgesteld met daarop innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers. Op deze lijst zullen alleen investeringen worden opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering, zodat het niet nodig is een minimumscore op te nemen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie en modernisering en de beleidsmatige voorkeur van de provincie.

 

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald door de investeringscategorie waarvoor de meeste subsidie wordt aangevraagd.

 

 

Samenvatting belangrijkste kenmerken van deze openstelling:

 • minimaal subsidiebedrag per aanvraag € 10.000,00, maximaal kan € 60.000,00 subsidie worden aangevraagd.

 • subsidiepercentage 40%;

 • investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 25.000,00 te bedragen;

 • een landbouwer kan 1 maal een aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen);

 • totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel: € 2.140.000,00.;

 • bijbehorende installatiekosten zijn subsidiabel;

 • mogelijkheid tot indienen van een aanvraag eindigt op dinsdag 14 juni 2019 om 17.00 uur.

 

Bijlage A Investeringslijst Maatregel 2 Fysieke Investeringen Fryslan

 

Investeringscategorie

Subsidiabel

Niet-subsidiabel

Score

Opmerkingen

1. Mechanische onkruidbestrijding/loofbewerking

               

Schoffel met vingerwieders en/of torsiewieders

Wiedeg/wiedbed

Onkruidbrander

Onkruidsnijder

Looftrekker

Wortelsnijder

Combinatie looftrekker/wortelsnijder

GPS i.c.m. een van bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Afleverkosten

Abonnementen

los gps systeem

 

9

 

                 

2. Niet- kerende grondbewerking

   

Machines voor niet-kerende grondbewerking

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Afleverkosten

Abonnementen

ploegen en spitmachines (krukas en roterend)

9

 

3. GBM reducerende maatregelen

       

Driftreducerende technieken >90% driftreductie (wingsprayer, drift arme doppen)

GPS aansturing en sectieafsluiting veldspuit

Technieken voor toediening GBM in de rij

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Complete getrokken/zelfrijdende veldspuit

Afleverkosten

Abonnementen

 

8

 

         

4. Groenbemesters en gewasresten

       

Machines voor inwerken groenbemesters en gewasresten (schijveneg)

Machines voor verwerken groenbmesters en gewasresten (klepelmaaier, Greencutter)

Machines/installaties voor het composteren of het maken van groenbemesters

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Afleverkosten

Abonnementen

6

 

5. Zaaitechnieken

       

(Schijven)Zaaimachines die zonder extra grondbewerking kunnen zaaien

Zaaimachines die ingezet kunnen worden voor verschillende teelten (bijvoorbeeld bieten en mais)

Zaaimachines voor inzaaien voor "onder gewassen" zoals gras bij mais

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Standaard zaaimachines

Afleverkosten

Abonnementen

 

5

 

         

6. Bodemverdichting

       

Aanpassingskosten voor tractor/werktuig voor toepassing rijpadensysteem

 

Druk-wissel-systeem voor aanpasisng bandenspanning

Rupsbanden voor onder tractor en/of (zelfrijdende) oogstmachine

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Tractoren/werktuigen

investeringen in banden, zonder verdere aanpassingen van tractor en/of werktuig om bodemverdichting tegen te gaan

Afleverkosten

Abonnementen

8

 

7. Precisielandbouw

         

Systemen/sensoren om plaats specifiek te kunnen bemesten, bekalken of opbrengst te kunnen meten

Gewassensoren of scan apparatuur voor de bodem met als doel deze gegevens te gebruiken voor het opstellen van taakkaarten

Drone met bijbehorende camera voor landbouwtoepassingen

Software voor maken taakkaarten of verwerken data

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Tractoren/werktuigen

Afleverkosten

Drones met een aanschafprijs van minder dan 5000 euro. Abonnementen

Camera's/sensoren voor niet-landbouw doeleinden

beregeningsboom

 

7

Hoogtemeters op machines wel, losse meters niet. Specifiek bedoelt voor het verzamelen van plaatsspecifieke data waarmee taakkaarten gemaakt kunnen worden. Onderbouwing door aanvrager 

8. Elektrische en hybride voertuigen

     

Erf- of perceelgebonden elektrische of hybride tractoren of (zelfrijdende) werktuigen

Installaties voor het laden/vullen van tractoren/werktuigen

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Afleverkosten

Abonnementen

4

       

9. Graslandverzorging

       

Doorzaaimachines

Weideslepen/eggen

Graslandbeluchtingsmachines

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Afleverkosten

Abonnementen

 

7

         

10. Weidegang

   

Aanschaf en installatie van afrasteringsmateriaal

Investeringen in drinkwatervoorzieningen in het weiland

Investeringen in randzaken voor weidegang, zoals veeroosters, koetunnels, weidepoorten,etc.

Niet diergerichte investeringen, zoals quads, etc.

 

8

 

Bij aanvraag kaart toevoegen waar kavelpaden etc. worden aangelegd

   

11. Aanpassing huisvesting veehouderij

                     

Investeringen/aanpassingen voor minimaal 10% meer ruimte per dier voor melkvee. Meer ruimte per box of m2 loopoppervlak.

Diervriendelijke vloeren voor melkvee. Zie bijlage 1

Automatisch instrooisystemen voor strooisel

Aanpassingskosten naar volledige of gedeltelijke potstal

Aanpassingen aan stal en installaties benodigd voor het laten functioneren van een monovergister inclusief benodigde aanpassingen aan de netwerkinfrastructuur

Investeringen/aanpassingen die aantoonbaar een positief effect hebben op het dierenwelzijn (borstels, schuiven, etc.)

Niet diergerichte investeringen

nieuwbouw en of uitbreidingsinvesteringen waarmee het aantal dieren toeneemt op bedrijfsniveau.

voercomputers

krachtvoerboxen

automatische voersystemen

automatische voeraanschuif

mestrobots

drinkwatervoorzieningen met voldoende capaciteit

6

Bij aanvraag zichtbaar maken dat er minimaal 10% meer ruimte wordt gerealiseerd.

Bij aanvraag en offertes duidelijk type vloer aangeven

     

De investering moet als hoofddoel hebben om het welzijn te verbeteren. Dit mag geen extra doel zijn, zoals bij een melkrobot of voerrobot wel het geval is. In deze gevallen wordt arbeidsbesparing als hoofddoel gezien en is dan ook niet subsidiabel. Systemen voor klimaatbeheersing, zoals bijvoorbeeld isolatie kunnen wel subsidiabel worden gesteld, indien er een goede onderbouwing wordt bijgevoegd waaruit blijkt dat de investering op het bedrijf ook het beoogde resultaat (verbetering dierenwelzijn) zal hebben.  

12. Voederwinning

       

Investeringen in opslag en/of verwerking eigen krachtvoer

Investeringen om verliezen op het veld te beperken, zoals een bandhark

Systemen die ruwvoer kunstmatig kunnen drogen

Machine(s) i.c.m. een wildredder

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

Opslag voor ruwvoer zoals kuilplaten en sleufsilo's

Machines voor verwerking ruwvoer

balenpers met foliebinding

kuilafdeksystemen

installaties voor verstrekken krachtvoer

9

         

13. Overige veehouderij

       

Overdekte uitlopen met een oppervlak van minimaal 20% van het staloppervlak voor pluimvee

Brandveiligheid Installeren van: brandmelders in technische ruimten, welke zijn verbonden aan alarminstallatie en doorgeschakeld en/of brandmelders op risicoplaatsen in dierverblijven, welke zijn verbonden aan alarminstallatie en doorgeschakeld en/of watermissysteem in alle dierverblijven gekoppeld aan brandmeldinstallatie.

Alarmsysteem en noodvoorziening: Aanleggen van: alarmsysteem met doormelding voor stroomuitval en/of noodstroomvoorziening met voldoende capaciteit om reguliere bedrijfsuitvoering te kunnen uitvoeren.

Vervanging inrichting huisvesting, bijv omschakelen naar loskraamhokken.

Varkenshouden met lange staarten; investering in hokafleidingsmateriaal – strokokers en dergelijke

         

6

       

Bij aanvraag gespecificeerde offerte meesturen.

       

14. DAW maatregelen

   

onderwaterdrainage

peilgestuurde drainage

putgestuurde drainage

5

Op veengronden alleen subsidiabel indien de investering niet strijdig is met de doelen die de provincie geformuleerd heeft in de Veenweidevisie. Veengronden conform de Bodemkaart 1:50.000 van de WUR/Alterra

Op veengronden alleen subsidiabel indien de investering niet strijdig is met de doelen die de provincie geformuleerd heeft in de Veenweidevisie. Veengronden conform de Bodemkaart 1:50.000 van de WUR/Alterra

Op veengronden alleen subsidiabel indien de investering niet strijdig is met de doelen die de provincie geformuleerd heeft in de Veenweidevisie. Veengronden conform de Bodemkaart 1:50.000 van de WUR/Alterra

15. veengronden van bovenaf vernatten

 

machines (bijv een waterpomp, tot een capaciteit van 20 m3/min en materieel (bijv. slangen en haspels) om veen van bovenaf te vernatten, tegen droogte, veenoxidatie en muizenplagen.

 

Afleverkosten

Abonnementen

8

 

   

 

Bijlage 1 Diervriendelijke vloeren melkvee die subsidiabel zijn in deze regeling.

 

Groenlabel BB-, BWL-code

1

loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem

BWL2001.28.V1

2

loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe

BB93.03.003V1; BB93.03.003/A93.04.004V1; BB93.03.003/B93.04.005V1; BB93.03.003/C93.04.006V1; BB93.03.003/D94.06.020V1

3

loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe

BB94.02.015V1

4

loopstal met sleufvloer en mestschuif

BWL2010.24.V6

5

ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif

BWL2009.11.V5

6

ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif

BWL2009.22.V5

7

ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif

BWL2010.14.V5

8

ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif

BWL2010.30.V5

9

ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif

BWL2010.31.V5

10

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en met een mestschuif

BWL2010.32.V4

11

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en mestschuif

BWL2010.33.V5

12

ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif

BWL2010.34.V7

13

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

BWL2010.35.V6

14

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif

BWL2010.36.V5

15

ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif  

BWL2012.01.V3

16

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem

BWL2012.02.V3

17

ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif  

BWL2012.04.V4

18

ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif  

BWL2012.05.V4

19

ligboxenstal met vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif

BWL2012.08.V2

20

ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif

BWL2013.01.V3

21

ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif en in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen een roostervloer met bolle rubber toplaag voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten

BWL2013.03.V2

22

ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoer- gat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif

BWL2013.04.V4

23

ligligboxenstal met vloer met sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

BWL2013.05.V3

24

ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

BWL2013.06.V2

25

ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif

BWL2013.07.V3

26

ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten, met mestschuif en vernevelsysteem

BWL2014.02.V3

27

Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif

BWL2015.05.V1

28

Ligboxenstal met geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en -afvoer aan de zijkant en met mestschuif

BWL2015.06.V1

29

Ligboxenstal voorzien van bolle rubberen matten (ca 7% afschot) op betonnen roosters

BWL2017.06.V1

30

Ligboxenstal met sleufvloer met dichte hellende vloer met geprofileerde rubberen tegels, met mestschuif

BWL2018.02.V1

31

Ligboxenstal met vlakke betonnen vloerplaten met sleuven, voorzien van profiel met 1% hellende groeven richting een centrale giergoot met giergaten en mestverwijdering

BWL2018.03.V1

32

Ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van rubberen sleufvloer met 3% hellende langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met mestschuif

BWL2018.06

33

Ligboxenstal met dichte gegroefde vloer met rubber matten met een hellend profiel, aangebrachte composietnokken met een mestschuif met vingers

BWL2018.07

Bron: www.infomil.nl/rav