Besluit- van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 maart 2019 nr. 954884/1193474, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het om uitvoeringstechnische redenen wenselijk is de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017

te wijzigen;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

De Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1, onderdeel g, komt te luiden:

 

g. A-B-C-D lijst: de A-B-C-D lijst behorend bij het Uitvoeringsprogramma toekomstbestendige werklocaties zoals jaarlijks geactualiseerd en door Gedeputeerde Staten vastgesteld;

 

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het vierde lid komt te luiden:

  • 4.

   Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van een bedrijventerrein:

   • a.

    waarvoor subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt;

   • b.

    waarvoor in het kader van een eerdere uitvoeringsregeling van de Provincie Noord-Holland gericht op herstructurering en intelligent ruimtegebruik voor bedrijventerreinen in de afgelopen vijf jaar al subsidie is verstrekt voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid.

     

 • 2.

  Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot het zesde en zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 5.

   Subsidie als bedoeld in het vierde lid wordt verstrekt indien subsidieontvanger één of meer subsidies aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen verstrekt en deze uitsluitend worden aangewend voor fysieke maatregelen ten behoeve van de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of voor duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.

C

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt, vervalt het eerste lid, onderdeel d.

 • 2.

  Onder vernummering van het derde lid naar het vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3.

  Subsidie als bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt verstrekt voor de kosten van de inzet van externe kennis en ervaring bij het uitvoeren van procesmaatregelen.

 

D

In artikel 12, vierde lid wordt ‘vierde lid’ vervangen door ‘vijfde lid’.

 

E

In artikel 16, derde lid, wordt ’16 weken’ vervangen door ’13 weken’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 26 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven