Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2422Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Jaarverslag Toezicht en Handhaving Luchthavens Overijssel 2018

 

Besluit: dd. 25-03-2019

Kenmerk: 2019/0075260

Inlichtingen bij: M. ten Hove

Telefoon: 038 – 499 76 46

E-mail: hm.t.hove@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het jaarverslag Toezicht en handhaving luchthavens Overijssel 2018 vastgesteld.

 

Op grond van de Wet luchtvaart brengen Gedeputeerde Staten jaarlijk aan Provinciale Staten verslag uit over de milieuaspecten als gevolg van luchthavenluchtverkeer.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

 

 

 

Jaarverslag Toezicht en Handhaving Luchthavens Overijssel 2018

 

Hierbij bieden wij u het Jaarverslag Toezicht en Handhaving Luchthavens Overijsel 2018 aan.

Binnen Overijssel zijn Provinciale Staten (voor luchthavenbesluiten) of Gedeputeerde Staten (voor luchthavenregelingen) het bevoegd gezag voor vijf luchthavens:

- de helikopterlandingsplaats bij het Isala Zwolle;

- de helikopterlandingsplaats bij het Medisch Spectrum Twente;

- de helikopterlandingsplaats de Koperen Hoogte;

- de recreatieve luchthaven Aero Club "Salland" Lemelerveld (zweefvliegen);

- de luchthaven Twente.

Dit verslag betreft de jaarlijkse rapportage aan Provinciale Staten op grond van artikel 8.55 Wet luchtvaart.

 

Controle aantal geregistreerde vluchten

Luchthavens registreren alle vliegbewegingen (starts en landingen) en rapporteren hierover op kwartaal- of jaarbasis. Op basis van de rapportages is gecontroleerd op het toegestane aantal vluchten, de toegestane typen luchtvaartuigen, toegestane gebruiksdagen en –tijden.

 

Luchthaven

Toestellen

Vergunde vluchten / vliegbewegingen per jaar

Geregistreerd vluchten /  vliegbewegingen in 2018

Over-schrijding

Medisch Spectrum Twente

Traumahelikopters

Geen maximum [1]

113 vluchten (226 vliegbewegingen)

nee

Isala Klinieken Zwolle

Traumahelikopters

Geen maximum

108 vluchten (216 vliegbewegingen)

nee

De Koperen Hoogte

Helikopters

250 vluchten (500 vliegbewegingen)

12 vluchten (24 vliegbewegingen)

nee

Aero Club "Salland"

TMG's (motorzwevers) en zelfstarters

550 vluchten (1100 vliegbewegingen) [2]

160 vluchten (320 vliegbewegingen)

nee

 

met een sleepvliegtuig

300 vluchten (600 vliegbewegingen)

160 vluchten (320 vliegbewegingen)

nee

[1] Aan heli-vluchten voor medische doeleinden is geen maximum aantal gesteld.

[2] Een zelfstarter landt zonder motor.

 

Controle geluidsnormen luchthaven Twente

In het luchthavenbesluit voor luchthaven Twente is geen maximum aan het aantal vluchten gesteld. In plaats daarvan zijn op vier handhavingspunten geluidsnormen opgenomen (maximaal toegestane geluidbelasting). Deze normen worden niet overschreden. Dit blijkt uit berekeningen met een akoestisch model, waarin de luchthaven de geregistreerde vluchten invoert. In 2018 is op het meest belaste handhavingspunt minder dan 7% van de toegestane geluidbelasting gebruikt.

 

 

Naleefgedrag type toestellen, gebruiksdagen en tijden

Op de helihaven van De Koperen Hoogte is in 2018 tweemaal een helikopter van een niet-toegestaan type geland en is eenmaal een overschrijding van de toegestane gebruikstijden geweest.

 

Klachten

In 2018 is bij ons Meldpunt Overijssel één klacht binnengekomen over de luchthaven Twente Airport. Onze toezichthouder heeft de klacht onderzocht en geen aanleiding gezien om handhavend op te treden tegen de luchthaven.