Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2409Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Wijzigen subsidieplafond POP3

 

Besluit: dd. 02-04-2019

Kenmerk: 2019/0083051

Inlichtingen bij: Henk Egberts

Telefoon: 038 – 499 75 22

E-mail: GHBH.Egberts@overijssel.nl

 

Bekendmaking

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel

 

BESLUITEN

 

 

Voor onderstaande regeling het subsidieplafond zoals dat voor de openstellingsperiode 3 december 201 8 tot en met 8 febr uari 201 9 is gepubliceerd, als volgt te wijzigen:

3.4 ‘Regeling Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’: € 1.571.608,- (samengesteld uit € 785.804,- ELFPO-middelen en € 785.804,- provinciale middelen) (was € 500.000,- (samengesteld uit € 250.000,- ELFPO-middelen en € 250.000,- provinciale middelen).

 

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.