Aanwijzing leefgebied wolven Noord- en Midden-Veluwe

Bekendmaking van het besluit van 26 maart 2019 - zaaknummer 2018-012575

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelet op het Interprovinciaal Wolvenplan zoals vastgesteld door het IPO bestuur op 24 januari 2019.

 

Besluiten

 

Het gebied zoals op de bijlage bij dit besluit weergegeven, aan te wijzen als beïnvloedingsgebied van wolventerritoria als bedoeld in het Interprovinciaal Wolvenplan en dit gebied aan te duiden als leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

 

Toelichting

De aanwijzing van het leefgebied voor wolven op zowel de Noord- als Midden-Veluwe vindt met dit besluit gelijktijdig plaats aangezien tussen de eerste waarnemingen van de wolven op de Noord- en de Midden-Veluwe slechts een maand verschil zit en de gebieden direct aan elkaar grenzen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat deze wolven na 6 maanden nog steeds op de Veluwe verblijven en dat er sprake is van vestiging. De aanwezigheid van wolven blijkt uit diverse sporen, waarbij DNA-analyse aan keutels een belangrijke rol heeft gespeeld voor de bepaling op individu-niveau.

 

Het doel van het aanwijzen van het gebied is in het Interprovinciaal Wolvenplan als volgt omschreven: Binnen het aangewezen gebied worden dierhouders geacht preventieve maatregelen te treffen overeenkomstig de faunaschadepreventiekit van BIJ12. Echter vooralsnog, in ieder geval tot 1 januari 2022, wordt bij het verstrekken van tegemoetkomingen in de schade door wolven niet getoetst aan het feitelijke toepassen van de maatregelen. De tegemoetkoming in de schade wordt verstrekt aan zowel hobby- als beroepsdierhouders. De periode tot 1 januari 2022 wordt gebruikt om dierhouders in algemene zin voor te bereiden op de komst van de wolf en in het bijzonder om ervaring op te doen met eventuele gebiedsgerichte preventieplannen.

 

Wij hebben al aangegeven dat als er bij de betreffende dierhouders in het gebied voldoende draagvlak is, dat wij dan een proefproject met preventieve maatregelen willen starten.

Het kerngebied van de wolf of wolven op de Noord-Veluwe is globaal daar waar de gemeenten Nunspeet, Epe en Apeldoorn aan elkaar grenzen. Het kerngebied van de wolf op de Midden Veluwe is globaal daar waar de gemeenten Apeldoorn, Barneveld en Ede aan elkaar grenzen. Om verstoring door eventuele gerichte zoekacties te voorkomen zijn de exacte waarnemingslocaties niet weergegeven. Rekening houdend met ervaringen uit het buitenland over oppervlakten en loopafstanden en de voor de Veluwe kenmerkende aanwezigheid van wildrasters en faunapassages hebben wij het gebied bepaald waarbinnen de wolven redelijkerwijs voedsel zoeken. Bijvoorbeeld aan de zuidoostzijde van de Veluwe of aan de noordzijde langs de A28 is sprake van hertenkerende rasters die ook de wolf redelijkerwijs niet regelmatig zal passeren.

 

 

Aan de oostzijde is de A50 een herkenbare barrière. Verder hebben wij, waar mogelijk, de in het Wolvenplan voorgestelde afbakening op gemeentegrenzen gehanteerd. Stedelijk gebied zoals de kern van Apeldoorn zal door de wolf worden gemeden maar het ontbreekt nog aan kennis en ervaring in de Nederlandse situatie om dit onderscheid al op kaart te maken. Herbegrenzing van het leefgebied in de toekomst kan aan de orde zijn als de omstandigheden daar aanleiding voor geven.

 

Bijlage: Leefgebied wolven Noord- en Midden Veluwe  

Naar boven