Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2019, 2313Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen groene daken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 19 maart 2019, kenmerk 19008186, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland

  • -

    overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • -

    gelet op artikel 19.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel I  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak ' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.

 

Artikel II  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van een groen dak ' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 100.000,-.

 

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 19 maart 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 28 maart 2019

De secretaris, A.W. Smit