Wijzigingsverordening Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 29 januari 2019, 12/19;

 

gelet op artikel 33 Provinciewet;

 

gezien het advies van het Presidium d.d. 11 februari 2019;

 

overwegende dat met ingang van 28 maart 2019 de rechtspositie van zowel staten- en commissieleden, als van gedeputeerden en van de commissaris van de Koning zullen worden vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 

overwegende dat in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 wordt verwezen naar het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en naar de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2016, die bij de vaststelling van voornoemd Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, respectievelijk de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant worden ingetrokken;

 

overwegende dat als gevolg hiervan deze verordening dient te worden gewijzigd;

 

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel I Wijzigingen

De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 8, tweede lid, onder d, wordt ‘het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden’ vervangen door: het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 

B.

De Toelichting bij de Model verantwoording besteding bijdrage van fractieondersteuning, onderdeel Kosten fractie activiteiten, wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

    In de toelichting/aanvulling bij Opleidingen wordt ‘De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2016’ vervangen door: De Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant.

  • 2.

    In de toelichting/aanvulling bij Reiskosten vrijwilligers wordt ‘de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2016.’vervangen door: het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 maart 2019.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018.

 

’s-Hertogenbosch, 22 februari 2019

Provinciale Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

mw. mr. K.A.E. ten Cate

Naar boven