Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 19 maart 2019, kenmerk 4.3/2019000752, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

 

gelet op artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

de Subsidieregeling arbeidsmarkt en onderwijs Drenthe vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2019 en vervalt op 1 januari 2020.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 22 maart 2019

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ArbeidsmarktInZicht: dit betreft een portal voor overheden, onderwijs, ondernemers en werknemers waarin actuele gegevens over arbeidsmarkt, onderwijs en economie (in onder andere Drenthe) worden verzameld, gebundeld en met elkaar in verbinding gebracht;

 • b.

  Asv 2017: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Brancheorganisatie: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die niet bedrijfsmatig werkzaam is en die blijkens zijn statuten als doel heeft de belangen te behartigen van ondernemers die behoren tot eenzelfde bedrijfstak of een samenhangend deel ervan;

 • e.

  Duurzame inzetbaarheid: situatie waarbij werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken, om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren;

 • f.

  Kansrijke arbeidsmarktsectoren: sectoren in Drenthe met een substantiële arbeidsbehoefte zoals onderscheiden in het online data-portal ArbeidsmarktInZicht;

 • g.

  Nationaal Techniekpact 2020: afspraken tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, studenten, topsectoren, Rijksoverheid en regionale overheden om via een structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu én morgen (te vinden onder Kamerstukken II 2012-2013, 32637, nr. 57);

 • h.

  Actieprogramma Werken in de Zorg: actieprogramma van de regering met als doel te zorgen voor voldoende medewerkers in de zorg, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen (te vinden onder Kamerstukken II 2017-2018, 29282, nr. 303).

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zodat werkgevers in Drenthe ook in de toekomst kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten met een vernieuwende aanpak die gericht zijn op de versterking van het menselijke kapitaal in de kansrijke arbeidsmarktsectoren in Drenthe, door ten minste één van de volgende thema’s:

 • a.

  het zoeken naar oplossingen om arbeidstekorten tegen te gaan;

 • b.

  het bevorderen van een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid;

 • c.

  het investeren in duurzame inzetbaarheid;

 • d.

  het stimuleren van talentontwikkeling met aandacht voor arbeidsmarktperspectief en leven lang ontwikkelen.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

 

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidies kan worden ingediend gedurende de looptijd van deze regeling.

 

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

 • a.

  projectplan;

 • b.

  projectbegroting met toelichting;

 • c.

  indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van rechtspersonen: een door alle deelnemers ondertekende samenwerkingsovereenkomst waaruit de gezamenlijke aanpak voor het verrichten van de activiteiten blijkt en waarin een penvoerder is aangewezen;

 • d.

  indien van toepassing: een ondertekende verklaring de-minimissteun;

 • e.

  indien het project al eerder is georganiseerd door de aanvrager: een evaluatie van het eerdere project inclusief de verbeterpunten.

 

Artikel 7 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten zijn één of meerdere onderwijsinstellingen en één of meerdere ondernemingen of brancheorganisaties betrokken;

 • b.

  alle bij de activiteiten betrokken partijen leveren een aantoonbare inspanning in tijd of geld;

 • c.

  het project vormt geen concurrentie of overlap met andere lopende initiatieven in Drenthe;

 • d.

  het project is vernieuwend voor Drenthe;

 • e.

  het project is toepasbaar en/of overdraagbaar op andere plaatsen en omgevingen;

 • f.

  het project draagt bij aan een oplossing voor de in deze regeling genoemde doelstelling;

 • g.

  het project houdt daar waar mogelijk verband met het Nationaal Techniekpact 2020 en/of het Actieprogramma 'Werken in de Zorg'.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 4:25 en 4:35 van de Awb en artikel 2.7 van de Asv 2017 wordt de subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de te verstrekken subsidie na beoordeling minder bedraagt dan € 5.000,--;

 • b.

  de activiteiten zoals genoemd in artikel 3 van permanente aard zijn of behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager;

 • c.

  geen van de projectpartners gevestigd is in Drenthe.

 

Artikel 9 Subsidiabele kosten

De volgende kosten, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het project, komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  personeelskosten gemaakt door de aanvrager(s) met een maximum van € 75,-- per uur exclusief btw;

 • b.

  kosten voor de inhuur van externe adviseurs met een maximum van € 100,-- per uur exclusief btw;

 • c.

  kosten voor het verspreiden van kennis en resultaten;

 • d.

  kosten voor verbruikte materialen en hulpmiddelen.

 

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor investeringen in materiële vaste activa;

 • b.

  kosten op basis van verplichtingen die zijn aangegaan vóór de datum van indiening van de aanvraag.

 

Artikel 11 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000,--.

 

Artikel 12 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht om zijn kennis en bevindingen ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten te delen op de in de aanvraag beschreven wijze of een door Gedeputeerde Staten te bepalen wijze.

 • 2.

  Het project dient binnen twaalf maanden na subsidieverlening gerealiseerd te zijn, tenzij in de verleningsbeschikking anders is bepaald.

 

Artikel 14 Subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidie tot € 25.000,-- wordt conform artikel 3.5, lid 1, onder b van de Asv 2017 binnen dertien weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht vastgesteld.

 • 2.

  Bij alle subsidieverleningen toont de subsidieontvanger - op de in de beschikking tot subsidieverlening aangegeven wijze - aan dat de prestatie waarvoor subsidie is verleend, is verricht en aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

 

Artikel 15 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verstrekt indien volgens de Europeesrechtelijke regels omtrent staatssteun, de steun geoorloofd kan worden verleend.

 

Artikel 16 Bevoorschotting en betaling

Het voorschot van subsidies van € 25.000,-- en meer wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

 

Artikel 16 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten publiceren het subsidieplafond.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 april 2019 en vervalt op 1 januari 2020.

 

 

Toelichting

De provincie Drenthe wil met deze regeling bijdragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Subsidieaanvragers worden uitgenodigd projecten in te dienen die een vernieuwende aanpak kennen, gericht op de versterking van het menselijke kapitaal (‘human capital’) in de kansrijke arbeidsmarktsectoren (zie: artikel 2 en 3). De provincie denkt hierbij met name aan zorg, onderwijs en techniek in brede zin, dus niet alleen de bouw- en installatietechniek en klein- en grootmetaal, IT, maar ook de creatieve industrie, agritech, food, (wind)offshore en technische toepassingen in de zorg. Daar waar mogelijk in aansluiting op het Nationaal Techniekpact 2020 en Actieprogramma Werken in de Zorg.

 

Onder meer voor het bevorderen van een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid kan subsidie verstrekt worden (zie: artikel 3, onder b). Deze aansluiting kan bijvoorbeeld verbeterd worden door het bedrijfsleven te betrekken bij onderwijsactiviteiten en daarmee het onderwijs te verbeteren; onderwijsvernieuwingen door te voeren naar aanleiding van de vraag van het bedrijfsleven in de regio; of het duurzaam en wezenlijk vergroten van het aantal stageplaatsen of leerwerkplekken voor (v)mbo-ers in de kansrijke arbeidsmarktsectoren.

 

 

Naar boven