Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 2123Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, beschikking BUS evaluatierapport Lekdijk 34-35 Nieuw-Lekkerland

Kennisgeving Beschikking Wet bodembescherming

Onderwerp

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op grond van de artikelen 14 en 15 van het Besluit uniforme saneringen (BUS) artikel 39c, tweede lid van de Wet bodembescherming (Wbb)heeft ingestemd met de resultaten van de sanering van de locatie Lekdijk 34-35 Nieuw-Lekkerland.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-18-332674.

Inzage

De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen, tot zes weken na toezending van het Besluit aan de aanvrager, ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht,waar de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden ingezien. U kunt de stukken ook opvragen door een e-mail te sturen aan: bodemsanering@ozhz.nl.

Bezwaar

Het besluit is op21 maart 2019bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze datum, en dus tot en met uiterlijk 1 mei 2019 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bezwaarschriften kunnen gezonden worden naar Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb secretariaat. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

• Uw naam en adres

• De datum van uw bezwaarschrift

• Het nummer/kenmerk van het besluit (u kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen)

• De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit

• Uw handtekening

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. (Volg daar verder de instructies.)

Diegenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen bij een spoedeisend belang tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gezonden aan de sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag of worden ingediend via het de website van De Rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. (Volg daar verder de instructies.)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,Unit Juristen, APV en Ondergrond, T [078] 770 85 85.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juristen, APV en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid