Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 2120Beschikkingen | afhandelingSaneringsplan Wet Bodembescherming, Kruisweg te Nootdorp

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 15 maart 2019 een saneringsplan is ontvangen. De locatie betreft Kruisweg te Nootdorp (zaaknummer 00547385).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Het plan ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.