Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2113Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een ontheffing/opdracht Wet natuurbescherming voor de locatie voor de locatie Twente Airport/Airside

Op 15 maart 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een ontheffing/opdracht Wet natuurbescherming voor de locatie Twente Airport/Airside. Het besluit is verleend voor het verstoren, het vangen/vrijlaten en doden van verschillende diersoorten. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontheffing/opdracht Wet natuurbescherming wordt toegekend ten behoeve van de vliegveiligheid. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.