Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 2108Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 8 van de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond van € 200.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 12 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 21 maart 2019

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.