Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 2099VerordeningenBesluit van Provinciale Staten van Noord-Holland, Provinciale Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Zuid-Holland tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland, Provinciale Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Zuid-Holland, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft:

 

Overwegende dat het wenselijk is om de kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven te wijzigen;

 

Gelet op artikel 2 en artikel 6 van de Waterschapswet;

 

Besluiten:

 

Artikel I  

Het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 wordt als volgt gewijzigd:

De bij het reglement behorende kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt vervangen door de kaart bij dit besluit waarop het gebied van het waterschap is aangegeven.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatste uitgegeven provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Haarlem, 4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk , voorzitter

K. Bolt, statengriffier

Utrecht, 18 februari 2019

Provinciale Staten van Utrecht,

, voorzitter

, statengriffier

Den Haag, 30 januari 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

, voorzitter

, statengriffier

Bijlage behorende bij artikel I

Kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven

 

Toelichting Kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven

Artikelsgewijs

 

Artikel I Wijziging gebiedskaart (bijlage)

Het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 wordt gewijzigd omdat er aanpassingen nodig zijn op de kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven. Het gebied van het waterschap wordt aangegeven op de bijbehorende kaart, die deel uitmaakt van het reglement. Deze kaart wordt gewijzigd op de volgende onderdelen:

 

IJburg; Centrumeiland toevoegen

Het stedenbouwkundig project ‘IJburg 2e fase’ van de gemeente Amsterdam bestaat uit een heel aantal eilanden die zullen worden aangelegd in het IJmeer. Momenteel wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam het Centrumeiland ontwikkeld. Op of langs het Centrumeiland zal een primaire waterkering worden aangelegd, die de te bouwen woningen op het eiland dient te beschermen. Met de aanleg van de kering is in de zomer 2018 begonnen door de gemeente Amsterdam. Daarbij is de bedoeling dat die primaire kering in beheer zal komen bij AGV. Het waterlichaam (IJmeer) waarin het eiland ligt is nu nog in beheer bij het Rijk. Om die reden wordt dit eiland toegevoegd aan de kaart die behoort bij het reglement. Zie ook de toelichting onder artikel II voor informatie over de inwerkingtreding van de overdracht van het waterbeheer door het Rijk aan AGV voor dit eiland.

 

Kleine grenswijzigingen

Uit de evaluatie van de waterschapsverkiezingen van 2015 kwam naar voren dat er grensconflicten spelen tussen waterschappen. De Unie van Waterschappen heeft in januari 2017 alle waterschappen opgeroepen om de grensconflicten tussen de waterschappen structureel op te lossen. Doel is dat de grenzen zijn gecorrigeerd vóór de verkiezingen van 2019. Naar aanleiding hiervan heeft AGV de grenzen nagelopen en is waar nodig in overleg getreden met de buurwaterschappen (Vallei & Veluwe, De Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Hollands Noorderkwartier).

Bij grensconflicten is de grens tussen beheergebied van Rijkswaterstaat en het waterschap onduidelijk of is de grens tussen waterschappen niet helder. Het kan gaan om relatief kleine overlap of ‘witte vlekken’ tussen waterschappen. Soms is de situatie ter plekke gewijzigd; een watergang of kering is bijvoorbeeld verplaatst vanwege een bouwproject. Daardoor is de grens die vaak naast een watergang of op een kering ligt verschoven. Kortom; de grenzen sluiten niet goed op elkaar aan. Het is van belang dat de grenzen goed aansluiten in verband met het bepalen van de kiesgerechtigdheid voor de waterschapsverkiezingen. Daarnaast is de woonplaats belangrijk vanwege het kandidaatstellen voor de waterschapsverkiezingen. Om die reden is de kaart op verscheidene plaatsen aangepast.

 

Artikel II

Omdat vanwege de toevoeging van het Centrumeiland aan het gebied van AGV met deze wijziging het gebied van het waterschap wordt vergroot en door de kleine grenscorrecties wordt gewijzigd, behoeft dit besluit op grond van artikel 5 van de Waterschapswet eerst de goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat). Daarna zal publicatie in de provinciale bladen plaatsvinden en treedt dit besluit in werking. Aangezien deze wijzigingen nodig zijn vóór de waterschapsverkiezingen 2019 werkt dit besluit terug tot en met 1 januari 2019.

 

Voor wat betreft het beleggen van het waterbeheer voor IJburg Centrumeiland bij AGV zijn voor de werkelijke inwerkingtreding nog handelingen van het Rijk vereist. Het waterbeheer op het eiland is door deze reglementswijziging alvast opgenomen op de reglementskaart, maar het Rijk blijft beheerder ter plekke totdat via een wetswijziging het rijksbeheer wordt beëindigd. Dit gebeurt door aanpassing van de kaarten behorend bij art. 3.1 Waterbesluit. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Amsterdam, AGV en het Rijk. Zie ook art. 5 eerste lid van het Reglement: De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor zover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen.

 

 

Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 maart 2019, nr. IENW/BSK-2019/41905.