Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2019, 2065VerordeningenVerordening van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent bijstand Verordening ambtelijke bijstand provincie Groningen 2019

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten op 13 maart 2019, nr. 4.g, voordracht nummer 7/2019, afdeling Statengriffie, dossiernummer K2629, hebben besloten tot vaststelling van de Verordening ambtelijke bijstand provincie Groningen 2019. Het besluit luidt als volgt:

 

Provinciale Staten van Groningen:

 

Gelezen de voordracht van het presidium van 14 februari 2019, nummer 2018-085601, SG; Kennis genomen hebbend van de zienswijze van gedeputeerde staten; Gelet op de artikelen 16, 33, 80, 81, 82 en 145 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

 

1. [….]

 

2. vast te stellen de Verordening ambtelijke bijstand provincie Groningen 2019;

 

3. [….]

 

4. [….]

 

5. de regelingen onder 1, 2 en 3 inwerking te laten treden op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Groningen 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: een medewerker, die is aangesteld door gedeputeerde staten om ten behoeve van gedeputeerde staten werkzaam te zijn;

 • b.

  informatie: feitelijke informatie die openbaar is; inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • c.

  bijstand: ondersteuning bij of het leveren van informatie ten behoeve van het opstellen van een (initiatief-)voorstel, motie of amendement of andere ondersteuning van meer dan geringe omvang;

 • d.

  griffie: de griffier en de andere op de griffie werkzame personen die zijn aangesteld door provinciale staten om ten behoeve van provinciale staten werkzaam te zijn;

 • e.

  secretaris: de secretaris die is aangesteld door gedeputeerde staten zoals bedoeld in artikel 100 van de provinciewet.

Artikel 2 Verzoek om informatie

 • 1.

  Een statenlid wendt zich tot de griffie of een ambtenaar met een verzoek om informatie zoals bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  indien de medewerker van de griffie of een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie zoals bedoeld in artikel 1, stelt hij de griffier respectievelijk de secretaris daarvan in kennis. De griffier respectievelijk de secretaris beslist of de informatie wordt verstrekt.

Artikel 3 Verzoek om bijstand

 • 1.

  Een statenlid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand zoals bedoeld in artikel 1.

 • 2.

  De bijstand wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend, verzoekt de griffier de secretaris, één of meer ambtenaren aan te wijzen die de bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 4 Beoordeling verzoek

 • 1.

  De griffie of een ambtenaar verleent bijstand tenzij:

  • a.

   het statenlid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van provinciale staten;

  • b.

   dit het belang van de provincie Groningen kan schaden;

  • c.

   de gevraagde bijstand buitenproportioneel is.

 • 2.

  De griffier respectievelijk de secretaris beoordeelt of bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de griffier respectievelijk de secretaris dit met redenen omkleed mee aan het statenlid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 5 Weigering of geschil

 • 1.

  Indien het verzoek om informatie of bijstand wordt geweigerd, kan het betrokken statenlid het verzoek voorleggen aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

 • 2.

  Indien een statenlid niet tevreden is over de verleende bijstand door de griffie of ambtenaar, doet hij hiervan mededeling aan de griffier respectievelijk secretaris.

 • 3.

  Indien overleg met de griffier respectievelijk secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, leggen zij de zaak voor aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

 • 4.

  De commissaris van de Koning kan besluiten de kwestie voor te leggen aan het Presidium respectievelijk aan gedeputeerde staten, alvorens te beslissen.

Artikel 6 Afhandeling en overleg

 • 1.

  De griffier en de secretaris dragen gezamenlijk en ieder voor zich zorg voor een vlotte en correcte afhandeling van verzoeken om informatie dan wel ambtelijke bijstand.

 • 2.

  Zij voeren daartoe zo vaak als nodig is overleg.

Artikel 7 Informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand

 • 1.

  De secretaris informeert gedeputeerde staten over de verzoeken om bijstand die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

 • 2.

  Indien gedeputeerde staten of leden van gedeputeerde staten informatie wensen over de verleende bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken Statenlid.

Artikel 8 Slotbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Groningen 2019;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking in het Provinciaal blad.

Groningen, 13 maart 2019

provinciale staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter

H. Engels - van Nijen, griffier