Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2019, 2058VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent burgerinitiatief Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten op 13 maart 2019, nr. 4.g,voordracht 7/2019, afdeling Statengriffie, dossiernummer K2629, hebben besloten tot vaststelling van de Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019. Het besluit luidt als volgt:

 

 

Provinciale Staten van Groningen:

 

Gelezen de voordracht van het presidium van 14 februari 2019, nummer 2018-085601, SG;

Kennis genomen hebbend van de zienswijze van gedeputeerde staten;

Gelet op de artikelen 16, 33, 80, 81, 82 en 145 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  [….]

   

 • 2.

  [….]

   

 • 3.

  vast te stellen de Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019;

   

 • 4.

  [….]

   

 • 5.

  de regelingen onder 1, 2 en 3 inwerking te laten treden op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 

Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019

Artikel 1 Definitie

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een gemotiveerd verzoek van een kiesgerechtigde inwoner van de provincie Groningen om een concreet voorstel, ter besluitvorming op de agenda van de vergadering van provinciale staten van Groningen te plaatsen.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan schriftelijk worden ingediend door inwoners van de provincie Groningen die kiesgerechtigd zijn.

 • 2.

  Een burgerinitiatief wordt ondersteund door minimaal 1000 kiesgerechtigde inwoners van Groningen.

 • 3.

  Het verzoek om behandeling van het burgerinitiatief, gericht aan de voorzitter van provinciale staten Groningen, bevat in elk geval:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van de door provinciale staten te nemen beslissing;

  • b.

   een toelichting op het doel van het burgerinitiatief en de achterliggende motieven;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de indiener en diens plaatsvervanger;

  • d.

   een lijst met voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van ten minste 1000 kiesgerechtigde inwoners van Groningen die het burgerinitiatief ondersteunen.

 • 4.

  Voor de beoordeling of aan de voorwaarden is voldaan is de dag van indiening van het verzoek bepalend.

 • 5.

  Handtekeningen waarvan de authenticiteit niet kan worden vastgesteld, worden niet meegeteld.

Artikel 3 Beperkingen

Een burgerinitiatief kan niet gaan over:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van provinciale staten;

 • b.

  een gedraging waarover een klacht als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

 • c.

  een besluit van het provinciebestuur waartegen bezwaar of beroep als bedoeld in hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht openstaat of heeft opengestaan;

 • d.

  een onderwerp waarover korter dan twee kalenderjaren vóór indiening van het burgerinitiatief door provinciale staten een besluit is genomen.

Artikel 4 Beoordeling

 • 1.

  Na ontvangst stelt de voorzitter van provinciale staten het ingediende verzoek tot behandeling van het burgerinitiatief in handen van het presidium van provinciale staten.

 • 2.

  De griffier is belast met het (laten) opstellen van een advies aan het presidium over de vraag of het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet.

 • 3.

  Het presidium beoordeelt of het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet en adviseert provinciale staten over de behandeling.

 • 4.

  De indiener wordt zo snel mogelijk over de beoordeling van het presidium geïnformeerd.

 • 5.

  Als provinciale staten niet bevoegd zijn dan kan het verzoek worden doorgezonden naar een daartoe bevoegd orgaan.

Artikel 5 Beslissing

 • 1.

  Indien het presidium oordeelt dat het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet, wordt het burgerinitiatief geagendeerd voor bespreking in een statencommissie. De indiener krijgt daarbij de gelegenheid het burgerinitiatief mondeling toe te lichten.

 • 2.

  Na bespreking in de statencommissie krijgt de indiener de mogelijkheid om het burgerinitiatief, indien hij dat wenst, aan te passen.

 • 3.

  Het - eventueel aangepaste - burgerinitiatief gaat vervolgens ter besluitvorming naar provinciale staten.

 • 4.

  Van het besluit van provinciale staten wordt op de daarvoor gebruikelijke wijze verslag gedaan. De indiener ontvangt hierover ook persoonlijk bericht.

Artikel 6 Slotbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening burgerinitiatief provincie Groningen 2019.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking in het Provinciaal blad.

   

 

Groningen, 13 maart 2019

provinciale staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter

H. Engels - van Nijen, griffier