Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 2057Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op 23 maart 2019 op de locatie Bornsestraat 43 in Saas

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij eenmelding vuurwerkevenement op 23 maart 2019 op de locatie Bornsestraat 43 in Saas hebben ontvangen.

De melding betreft een melding vuurwerkevenement op 23 maart 2019 op de locatie Bornsestraat 43 in Saas.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.