Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 1947Beschikkingen | afhandelingVerlengen beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Delftweg 62 te Rijswijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 4 februari 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanpassen van een afgas installatie. De locatie betreft Delftweg 62, 2289 BA te Rijswijk (zaaknummer 00544109).

Omgevingsdienst Haaglanden maakt bekend namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat is besloten de beslistermijn met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met zes weken te verlengen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De mededeling ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.