Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 1939Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit provinciale invorderingsambtenaar en zijn vervangers

Bekendmaking van het besluit van 12 maart 2019 - zaaknummer 2019-000046

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelezen het voorstel inzake aanwijzing provincieambtenaar belast met de invordering van provinciale belastingen en zijn vervangers;

 

Gelet op artikel 227a, tweede lid onder c, Provinciewet;

 

Besluiten

 

  • 1.

    Aan te wijzen als provincieambtenaar belast met de invordering van provinciale belastingen als bedoeld in artikel 227a, tweede lid onder c van de Provinciewet de heer A.A. Hurulean, werkzaam als teammanager Financiën en zijn vervangers de heer E.F.M. Peters, werkzaam als teammanager Financiën en mevrouw N.M.H. Roesink, werkzaam als teammanager Financiën.

  • 2.

    In te trekken het besluit aanwijzing provinciale invorderingsambtenaar en zijn vervanger van 2 februari 2016, (PB2016/668, zaaknummer 2016-000033).

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.