Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 1938Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een MER beoordeling fase 2 voor de locatie Marswetering

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft bij ons op 8 februari 2019 de (definitieve) aanmeldingsnotitie, ons kenmerk 2019/0050847, ingediend voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling. De aanmeldingsnotitie gaat over de herinrichtingswerkzaamheden voor de Marswetering, fase 2, gelegen in de gemeenten Zwolle en Dalfsen, waarbij ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het betreft een aanmeldingsnotitie, waarvan het besluit onderdeel uitmaakt van een vergunningaanvraag ingevolge de Ontgrondingenwet.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit, en gelet op de artikelen 7.16 t/m 7.19 van de Wet milieubeheer: dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die het uitvoeren van een milieueffectrapportage nodig maken voor het uitvoeren van de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden voor de herinrichting van de Marswetering, fase 2.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.