Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 1933VerordeningenWijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Besluit: 02-03-2019

Kenmerk: 2019/0056014

Inlichtingen bij: H. Coskun

Telefoon: 038 499 83 81

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 als volgt is gewijzigd:

Artikel I

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Paragraaf 4.2 Opruiming drugsafval

Artikel 4.2.6 Indieningstermijn aanvraag

‘1 mei 2018’ wordt vervangen door: 1 juli 2019

Artikel II

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd.