Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 1910Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op 13 april 2019 op de locatie Volkspark in Enschede

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij eenmelding vuurwerkevenement op 13 april 2019 op de locatie Volkspark in Enschede hebben ontvangen.

De melding betreft een melding vuurwerkevenement op 13 april 2019 op de locatie Volkspark in Enschede.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.