Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 1903Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Prinshoeveweg 1 in Olst

Op 17 december 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Prinshoeveweg 1 in Olst. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen te besluiten dat de vergunning Wet natuurbescherming wordt toegekend. Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.