Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 12 maart 2019, PZH-2019-681321192, DOS 2013-0010135, tot wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is de drempel voor het aanvragen van een voorschot op de verleende POP-3 subsidie te verlagen, zodat het bedrag dat subsidieontvangers moeten voorfinancieren verlaagd wordt;

 

Besluiten:

Artikel I  

Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 7a Bevoorschotting

In afwijking van het artikel 1.19, derde lid, van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland heeft de aanvraag om een voorschot betrekking op minimaal € 25.000,-.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 januari 2019.

 

 

Den Haag, 12 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Naar boven