Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2019, 1832VerordeningenBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 12 maart 2019, nummer 19007387, houdende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • overwegende dat voor verstrekking van subsidies in het kader van Zeeland in Stroomversnelling bijzondere bepalingen in het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 benodigd zijn;

 • overwegende dat in deze bijzondere bepalingen naar aanleiding van een evaluatie wijzigingen worden aangebracht om knelpunten in de uitvoering op te lossen en gewenste beleidswijzigingen te implementeren;

 • gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland:

 

Artikel I  

 • a.

  De onderdelen b, c, h, j, k en p van artikel 17.1.1 vervallen onder verlettering van d tot en met o tot b tot en met j.

 • b.

  Artikel 17.1.1, onderdeel b, komt te luiden:

  • b.

   consortium: een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, dat als doel heeft om op basis van een gezamenlijke strategische agenda systeemversterkende projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan de versterking van de Zeeuwse concurrentiepositie;

 • c.

  Onder verlettering van onderdeel j tot onderdeel k wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • j.

   kennispartner: een organisatie, die kennis levert aan het consortium en deelt binnen het netwerk;

 • d.

  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma wordt aan artikel 17.1.1 een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l.

   strategische agenda: gezamenlijke strategische visie met uitvoeringsprogramma, waarin gewerkt wordt aan structuurversterking in de Zeeuwse economische clusters , per cluster vastgelegd in de volgende documenten:

   • 1°.

    industrie en maintenance:

    • SDR Roadmap, CE Delft, maart 2018;

    • Roadmap ‘Maintenance Circulair!’ Circulaire perspectieven en projectideeën voor Ki<| MPi, ICE-Amsterdam, december 2015;

    • Economische Agenda 2017-2021, hoofdstuk 2.4 Energietransitie en circulaire economie, provincie Zeeland, 12 september 2016;

    • Schelde Safety Network: Coöperatie voor Veiligheid, Schelde Safety Network, 2018;

   • 2°.

    havens en logistiek:

    • Logistieke visie en roadmap 2019-2023, Zeeland Connect, 2019

   • 3°.

    agrofood en seafood:

    • Verbinden en versterk en Visserij Zuidwest Nederland Agenda 2022, Stuurgroep Visserij-innovatie Zuidwest Nederland, december 2018;

    • Economische agenda 2017-2021, hoofdstuk 3.6 Sector food, provincie Zeeland, 12 september 2016;

   • 4°.

    water en energie:

    • Economische Agenda 2017-2021, hoofdstuk 2.4 Energietransitie en circulaire economie, provincie Zeeland, 12 september 2018;

    • Werkprogramma Energietransitie en Circulaire economie, provincie Zeeland, 2018;

   • 5°.

    vrijetijdseconomie

    • Strategiedocument 2019-2025 Toeristisch Ondernemend Zeeland, Toeristisch Ondernemend Zeeland, 2019;

    • Economische Agenda 2017-2021, hoofdstuk 2.1 Beleef Zeeland, provincie Zeeland, 12 september 2016;

   • 6°.

    Zorg

    • Visie op Zorg in Zeeland in 2025, Commissie Toekomstige Zorg in Zeeland 2025, juli 2015;

    • Regionaal Zorgpact Zeeland, Viazorg, november 2016.

Artikel II  

Artikel 17.1.2, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c.

  agrofood en seafood;

Artikel III  

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma wordt aan artikel 17.1.4 een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f.

  de subsidiabele activiteit draagt bij aan de realisatie van de strategische agenda van het cluster.

Artikel IV  

Het tweede lid van artikel 17.2.1 alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid van artikel 17.2.1 vervallen.

 

Artikel V  

Artikel 17.2.2, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet het project aan de volgende criteria:

  • a.

   het project draagt voldoende bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda;

  • b.

   het project is voldoende innovatief; en

  • c.

   het projectplan heeft een voldoende kwaliteit.

Artikel VI  

Artikel 17.2.4, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  In het openstellingsbesluit kunnen gedeputeerde staten nadere regels stellen met betrekking tot de economische clusters waarbinnen het consortium werkzaam moet zijn.

Artikel VII  

Artikel 17.2.7, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a.

  de mate waarin het project bijdraagt aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda;

Artikel VIII  

 • a.

  Voor de tekst van artikel 17.2.8 wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

 • b.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   Aanvragers van subsidie lichten op verzoek van de Deskundigencommissie hun subsidieaanvraag mondeling toe.

Artikel IX  

Artikel 17.2.10, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   het project wordt binnen zes maanden na afloop van de openstellingsperiode gestart;

  • b.

   het project wordt binnen 18 maanden na afloop van de openstellingsperiode gerealiseerd.

Artikel X  

Het tweede lid van artikel 17.3.1 alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid van artikel 17.3.1 vervallen.

 

Artikel XI  

Artikel 17.3.2, vierde lid, komt te luiden:

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, voldoet het project aan de volgende criteria:

  • a.

   het project draagt voldoende bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda;

  • b.

   het project is voldoende innovatief;

  • c.

   het project heeft voldoende economisch perspectief; en

  • d.

   het projectplan heeft een voldoende kwaliteit.

Artikel XII  

Artikel 17.3.4, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  In het openstellingsbesluit kunnen gedeputeerde staten nadere regels stellen met betrekking tot de economische clusters waarbinnen het consortium werkzaam moet zijn.

Artikel XIII  

Artikel 17.3.7, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a.

  de mate waarin het project bijdraagt aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda;

Artikel XIV  

Artikel 17.3.10, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in § 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

  • a.

   het project wordt binnen zes maanden na afloop van de openstellingsperiode gestart;

  • b.

   het project wordt binnen 30 maanden na afloop van de openstellingsperiode gerealiseerd.

Artikel XV  

De Toelichting op hoofdstuk 17 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling komt te luiden:

 

Toelichting op hoofdstuk 17 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling

 

Artikel 17.2.7  

Toelichting beoordelingscriteria haalbaarheidsonderzoeken

 

Bijdrage aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda

Bij het beoordelen van dit criterium wordt aan de deskundigencommissie gevraagd om een kwalitatief oordeel te vellen over het project in relatie tot de mate waarin het project impact genereert in de Zeeuwse economie in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, of efficiency. Hierbij wordt het project beoordeeld op:

 

 • schaaleffect of impact van de actie op Zeeuwse, bovenregionale of nationale waarde van het project;

 • de mate waarin het project een bijdrage levert aan het versterken van de kennisbasis in Zeeland;

 • de mate waarin het project een bijdrage levert aan de strategische agenda’s.

 

Mate van Innovativiteit

De deskundigencommissie let bij de beoordeling van dit criterium op onderstaande zaken: In welke mate heeft het project een innovatief karakter. Het gaat hierbij om product-, proces- en diensteninnovatie. Aspecten die een rol spelen:

 • het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogt een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in een Zeeuwse situatie;

 • de mate waarin het project vernieuwend is en bijdraagt aan de ontwikkeling van een product, proces of dienst;

 • de meerwaarde ten opzichte van bestaande of lopende producten, processen, diensten of ontwikkelingen;

 • de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.

 

Kwaliteit van het projectplan

Bij het beoordelen van de kwaliteit van het projectplan tellen met name de volgende zaken:

 • 1.

  kwaliteit aanvrager:

  • relevant en representatief consortium over het werkveld;

  • mate van samenwerking binnen het project;

  • breedte van keten, meerdere schakels uit keten betrokken;

 • 2.

  kwaliteit projectplan:

  • bijstuurbaarheid, planning en opzet;

  • doelstelling objectief en meetbaar;

  • begroting helder en effectief ingericht;

  • hoe is de opzet van het project, in hoeverre zijn de activiteiten goed beschreven en tonen deze ambitie;

  • is er sprake van een logisch geheel van activiteiten, bestaat er een logisch onderling verband tussen de activiteiten binnen het project;

  • in welke mate is het marktfalen onderbouwd, met andere woorden wordt de noodzaak tot subsidieverlening onderbouwd.

Artikel 17.3.7  

Toelichting beoordelingscriteria demonstratieprojecten

 

Bijdrage aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda

Bij het beoordelen van dit criterium wordt gevraagd om een kwalitatief oordeel te vellen over het project in relatie tot de mate waarin het project impact genereert in de Zeeuwse economie in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, of efficiency:

 • schaaleffect of impact van de actie op Zeeuwse, bovenregionale of nationale waarde van het project;

 • de mate waarin het project een bijdrage levert aan het versterken van de kennisbasis in Zeeland;

 • de mate waarin het project een bijdrage levert aan de strategische agenda’s.

 

Mate van Innovativiteit

De deskundigencommissie kan dit criterium beoordelen, door bijvoorbeeld onderstaande zaken te beoordelen: In welke mate heeft het project een innovatief karakter. Het gaat hierbij vooral product-, proces- en diensteninnovatie. Aspecten die een rol spelen:

 • het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogt een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in een Zeeuwse situatie;

 • de mate waarin het project vernieuwend is en bijdraagt aan de ontwikkeling van een product, proces of dienst;

 • de meerwaarde ten opzichte van bestaande of lopende producten, processen, diensten of ontwikkelingen;

 • de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.

 

Economisch perspectief

de aanvraag wordt beoordeeld op de kwaliteit van de businesscase, de kwaliteit van het consortium, de economische spin-off en het perspectief op doorontwikkeling of opschaling van nieuwe projecten. Daarbij kunnen de deskundigen de businesscase vanuit de volgende vier perspectieven beoordelen:

 • 1.

  technisch perspectief;

 • 2.

  organisatorisch perspectief;

 • 3.

  economisch perspectief;

 • 4.

  financieel perspectief.

Tevens zal worden beoordeeld op welke wijze omgang met resultaten na afloop van het project plaatsvindt.

 

Kwaliteit van de aanvraag

Bij het beoordelen van de kwaliteit van het projectplan tellen met name de volgende zaken:

 • 1.

  kwaliteit aanvrager:

  • relevant en representatief consortium over het werkveld;

  • mate van samenwerking binnen het project;

  • breedte van keten, meerdere schakels uit keten betrokken;

 • 2.

  kwaliteit projectplan:

  • bijstuurbaarheid, planning en opzet;

  • doelstelling objectief en meetbaar;

  • begroting helder en effectief ingericht;

  • hoe is de opzet van het project, in hoeverre zijn de activiteiten goed beschreven en tonen deze ambitie;

  • is er sprake van een logisch geheel van activiteiten, bestaat er een logisch onderling verband tussen de activiteiten binnen het project.

 

Artikel XVI  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 12 maart 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 14 maart 2019

De secretaris, A.W. Smit