Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 167Beschikkingen | aanvraagWaddenzeegebied Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming

Ontvangen van: Rombus Natuurfilms in Nijmegen een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: Dwaalfilm Dynamische Wadden - uitvoeren van filmactiviteiten in het Waddenzeegebied. De vergunning is geldig tot en met 31 december 2021.

Locatie: Waddenzeegebied (Waddenzee, Noordzeekust, Duinen en Lage land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog).

Gedeputeerde Staten hebben vergunning verleend onder kenmerk 189386.

 

Tegen deze vergunning kan een belanghebbende van 14 januari 2019 tot en met 25 februari 2019 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De vergunning ligt ter inzage t/m 25 februari 2019 in het Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen). Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn, tel. 088-1021300 elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur (graag van te voren contact opnemen). Provinciehuis te Groningen, St. Jansstraat 4, afdeling Mediatheek, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (graag van te voren contact opnemen).

 

Indien u de vergunning digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan: Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.