Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 22 januari 2019, PZH-2018-674012450, DOS-2016-0005086, tot wijziging van het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Hollandvan 2 oktober 2018, PZH-2018-661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 5, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten:

Artikel I  

Het Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 oktober 2018, PZH-2018-

661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Na onderdeel b, onder viii) wordt een nieuw onderdeel toegevoegd luidende:

ix) ruiter- en menpaden in het Bentwoud: € 200.000,-

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

 

Den Haag, 22 januari 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Naar boven