Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende Wijziging tarieventabel Legesverordening provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 1 maart 2019, nummer 19002983 , houdende wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018.

 

Provinciale staten van Zeeland,

  • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 29 januari 2019, nummer 19001615;

  • overwegende dat het in afwachting van nieuw beleid omtrent vrijstelling van de vergunningplicht onwenselijk is leges te heffen voor het behandelen van aanvragen voor vergunningen als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming voor het recreatief snijden van zeegroenten in de aangewezen delen van de Oosterschelde zoals dat reeds jaren, jaarlijks via seizoensvergunningen wordt vergund;

  • gelet op artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018:

 

Artikel I  

Het onderdeel ‘Gebiedsbescherming’ van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 komt te luiden:

 

Gebiedsbescherming

 

 

 

 

 

 

5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in art 2.7, tweede en derde lid, Wnb:

 

 

 

 

 

5.2.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb), behoudens wanneer sprake is van aanvragen voor (jaarlijks uitgegeven) vergunningen voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in de aangewezen delen van de Oosterschelde, in welk geval geen leges worden geheven

€0

€725

€1.450

Nieuw

 

5.2.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€0

€2.500

€5.000

Nieuw

 

5.2.3

in geval van verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

€0

€725

€1.450

Nieuw

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 30 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 1 maart 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen, griffier

Uitgegeven 6 maart 2019

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven