Subsidieregeling lokale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 februari 2019, kenmerk 4.7/2019000566, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling lokale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling lokale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 maart 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 4 maart 2019

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv 2017: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  lokale activiteiten: activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid, die hoofdzakelijk gericht zijn op een publiek binnen de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden, gericht op het betrekken van inwoners bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid en democratie;

 • d.

  nieuw incidenteel project: een project dat speciaal wordt geïnitieerd in het kader van 75 jaar vrijheid en anders is dan en/of aanvullend is op bestaande (jaarlijkse) activiteiten in het kader van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid en democratie.

 

Artikel 2 Doel

De subsidieregeling heeft tot doel bij te dragen aan het herdenken en het vieren van 75 jaar vrijheid in Drenthe.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken aan Drentse gemeenten die daarmee lokale activiteiten kunnen ondersteunen die bijdragen aan het in artikel 2 omschreven doel.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse gemeenten.

 

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 maart 2019 tot 1 juni 2019.

 

Artikel 6 Aanvraag

De aanvrager kan eenmalig een aanvraag voor subsidie schriftelijk en ondertekend indienen met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

 

Artikel 7 Toetsingscriteria opgevoerde projecten

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient er een gemeentelijke cofinanciering te zijn van minimaal 50% voor het geheel aan opgevoerde projecten.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de door de gemeente gesubsidieerde lokale activiteit voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   de activiteit wordt gerealiseerd in de periode tussen 1 mei 2019 en 31 december 2020;

  • b.

   de activiteit betreft een nieuw incidenteel project dat in het kader van 75 jaar vrijheid wordt georganiseerd;

  • c.

   bij de activiteit wordt geen gebruik gemaakt van financiering vanuit andere provinciale regelingen.

 

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De kosten die aantoonbaar en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan realisering van de opgevoerde projecten komen in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

Interne ambtelijke kosten ten behoeve van de opgevoerde projecten zijn niet subsidiabel.

 

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt per gemeente maximaal het volgende bedrag:

 

 • Aa en Hunze € 26.000,--

 • Assen € 36.000,--

 • Borger-Odoorn € 26.000,--

 • Coevorden € 29.000,--

 • Emmen € 46.000,--

 • Hoogeveen € 34.000,--

 • Meppel € 28.000,--

 • Midden-Drenthe € 28.000,--

 • Noordenveld € 28.000,--

 • Tynaarlo € 28.000,--

 • Westerveld € 25.000,--

 • De Wolden € 26.000,--

 

Artikel 11 Bevoorschotting

Het verleende subsidiebedrag wordt in zijn geheel uitbetaald na subsidieverlening.

 

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de voorwaarden en verplichtingen in Paragraaf 2.3, van de Asv, overlegt de subsidieontvanger uiterlijk op 1 november 2019 een tussenrapportage over het programma van activiteiten, met daarin informatie over de lokale activiteiten, de locatie, de doelgroep en de kosten.

 

Artikel 13 Subsidievaststelling

Uiterlijk op 1 april 2021 dient de subsidieontvanger een vaststellingsverzoek in met een activiteiten-verslag. Door middel van dit verslag wordt aangetoond dat voldaan is aan de toetsingscriteria (inclusief cofinancieringsvoorwaarde).

 

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 

 

Toelichting

 

Algemene toelichting

De provincie Drenthe wil lokale activiteiten ondersteunen, waarbij inwoners en lokale organisaties worden betrokken bij de herdenking van de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid en democratie. Drentse gemeenten worden met de regeling in staat gesteld regie te voeren op activiteiten die inwoners en lokale organisaties ontplooien, waarmee 75 jaar vrijheid wordt gevierd en/of herdacht. Deze regeling vindt aansluiting bij de Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid, die gericht is op het organiseren van regionale activiteiten. Die regeling staat open voor rechtspersonen, met uitsluiting van gemeenten.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 7  

De toetsingscriteria zoals beschreven in artikel 7 van de subsidieregeling kunnen beschouwd worden als criteria voor de door de gemeenten te subsidiëren activiteiten. Toetsing op de criteria zal dan ook achteraf tijdens de vaststellingsprocedure plaatsvinden.

 

Artikel 10  

Voor de verdeling van het beschikbare budget (€ 360.000,--) onder gemeenten is gebruik gemaakt van een formule, waarbij gerekend is met enerzijds een vast bedrag per gemeente en anderzijds een variabel bedrag naar rato van het aantal inwoners van de gemeente. Vervolgens zijn de bedragen afgerond op een rond bedrag van duizend euro.

 

 

 

Naar boven