Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling energie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 25 september 2018 de Subsidieregeling energie Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de daarin opgenomen paragraaf 1 Brabant geeft energie in 2019 opnieuw open wensen te stellen met daarbij een aantal wijzigingen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe de subsidieregeling wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling energie Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 1.1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, onderdelen toegevoegd, luidende:

 • g.

  innovatie: vernieuwing dan wel verbetering van proces, product of dienst;

 • h.

  samenwerkingspartner: partij waarmee samen het project wordt uitgevoerd zonder dat daarvoor een contractuele relatie bestaat.

B.

Artikel 1.6 komt te luiden:

Artikel 1.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de energietransitie;

 • c.

  het project heeft een blijvend effect op de energietransitie;

 • d.

  het project is gericht op innovatie;

 • e.

  het project is erop gericht resultaten en lessen uit het project te delen met derden blijkend uit een communicatieplan;

 • f.

  het project wordt uitgevoerd in samenwerking met minimaal een andere partij;

 • g.

  een samenwerkingspartner draagt ten minste tien procent van de projectbegroting bij;

 • h.

  aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   een beschrijving van het project;

  • 2°.

   de samenhang van het project met eventuele andere projecten;

  • 3°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 4°.

   een planning;

  • 5°.

   een sluitende en realistische begroting;

  • 6°.

   een communicatieplan.

C.

In artikel 1.8 wordt onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel d, door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e.

  kosten ten behoeve van een vergoeding voor vrijwilligers.

D.

In artikel 1.9 wordt “16 oktober 2018 tot en met 15 november 2018” vervangen door: 1 maart 2019 tot en met 28 maart 2019.

 

E.

In artikel 1.10 wordt “€ 500.000” vervangen door: € 1.000.000;

 

F.

In artikel 1.11, eerste lid, wordt “€ 125.000” vervangen door: € 124.999.

 

G.

In artikel 1.12 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Het eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

   Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 1.10, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

   • a.

    de mate waarin het project naar verwachting bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie, te waarderen met maximaal 10 punten;

   • b.

    de mate waarin het project een blijvend effect heeft op de energietransitie, te waarderen met maximaal 10 punten;

   • c.

    de mate van innovatie, te waarderen met maximaal 510 punten;

   • d.

    de mate waarin het project als voorbeeld kan dienen voor andere projecten gericht op het versnellen van de energietransitie, te waarderen met maximaal 10 punten;

   • e.

    de mate van de kwaliteit van de samenwerking, te waarderen met maximaal 10 punten.

 • 2.

  Het derde tot en met achtste lid worden vernummerd tot vierde tot en met negende lid.

 • 3.

  Er wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3.

   Indien toepassing van het tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door het aantal punten behaald onder het criterium genoemd in het eerste lid, onder d, waarbij de aanvraag met de meeste punten hoger eindigt in de rangschikking.

 • 4.

  In het derde lid wordt “tweede lid” vervangen door: derde lid.

H.

Artikel 1.13, eerste lid, onder c, komt te luiden:

 • c.

  het project wordt binnen twee jaar na verlening van de subsidie afgerond, met, op verzoek, een verlengingsmogelijkheid van maximaal zes maanden.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling energie Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 19 februari 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling energie Noord-Brabant.

 

 

Algemeen

 

Artikelsgewijs

I

 

B. behorende bij artikel 1.6

Onder b

Het versnellen van de energietransitie houdt onder andere in het versneld uitrollen van bestaande technieken, het vernieuwen of verbeteren van processen, producten of diensten.

 

Onder c

Een blijvend effect op de energietransitie is onder meer uit te drukken in concreet bespaarde kWh dan wel duurzaam opgewekte kWh als gevolg van het project.

 

Onder f

Dit vereiste in combinatie met de begripsbepaling van samenwerkingspartner geeft aan dat met het vereiste van samenwerking meer wordt bedoeld dan alleen het inschakelen van een dienst bij een derde partij. De andere partij waarover in dit artikel wordt gesproken dient een actieve rol te hebben bij de uitvoering en de verbetering van het project. De relatie met een onderaannemer die door de subsidieaanvrager wordt ingeschakeld en op contractbasis diensten verleent valt niet onder samenwerking.

 

Onder g

De bijdrage kan zijn een financiële bijdrage of een bijdrage in uren.

 

 

G. Behorende bij artikel 1.12

Onder b

De mate van innovatie wordt bepaald door de mate van vernieuwing dan wel verbetering van proces dan wel product of dienst. Het thema is bijvoorbeeld vernieuwend of relevant omdat er niet eerder op praktijkschaal naar het probleem is gekeken. Ook is een thema vernieuwend als een toepassing voor de sector in Nederland geheel nieuw is. Een ander voorbeeld van innovatie is als het project een in het buitenland ontwikkelde techniek beoogt toe te passen in een Nederlandse situatie of het project beoogt een in een andere sector ontwikkelde techniek toe te passen op praktijkniveau.

 

 

 

Onder e

De kwaliteit van de samenwerking hangt af van de betrokkenheid van de samenwerkingspartner(s), de kennisinbreng die plaatsvindt en rol van de samenwerkingspartners in het netwerk. Een brede of vernieuwende samenwerking van voor het project relevante partijen scoort hoger. Daar waar burgers een relevante partij zijn, wordt aangemoedigd die bij het project te betrekken.

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

 

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

 

 

Naar boven