Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 1299VerordeningenBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 februari 2019, nr. 81E6B89E, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Gelet op de artikelen 4 en 37 van de Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  het wenselijk is de Uitvoeringsverordening subsidie Realisatieplan Fiets provincie Utrecht te wijzigen daar in de uitvoeringsverordening programmaonderdeel 1.1 Uitvoer Actieplan Fiets en Veiligheid gemeentelijke infrastructuur van het uitvoeringsprogramma Realisatieplan Fiets ontbrak;

 • -

  voor eind 2018 gold een eigen subsidieregeling met Uivoeringsverordening subsidie Actieplan Fiets en Veiligheid gemeentelijke infrastructuur 2015-2018;

 • -

  er behoefte is aan een vervolg en één verordening die realisatie van alle programmaonderdelen uit het Realisatieplan Fiets mogelijk maakt;

Besluiten:

Artikel I

Artikel 2.2. komt als volgt te luiden:

 

Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt slechts verstrekt als is voldaan aan de volgende criteria:

de activiteiten dienen aantoonbaar ten goede te komen aan de door de provincie vastgestelde doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer, zoals vastgelegd in het Realisatieplan Fiets 2016-2020 en ten goede te komen aan één van de volgende programmaonderdelen uit het Realisatieplan Fiets:

 • a.

  Programmaonderdeel 1.1 Verbeteren Regionaal fietsnetwerk gemeentelijke infrastructuur;

 • b.

  Programmaonderdeel 1.3 Verkenningen en realisatie snelfietsroutes;

 • c.

  Programmaonderdeel 1.4 Quick wins;

 • d.

  Programmaonderdeel 2.1 Uitbreiden fietsvoorzieningen op/bij OV-knooppunten;

 • e.

  Programmaonderdeel 2.2 Voorzieningen last mile bij bedrijventerreinen;

 • f.

  Programmaonderdeel 3.1 Monitoring en sturing (smart mobility);

 • g.

  Programmaonderdeel 3.2 Kennisnetwerk fiets (en cycling for international business);

 • h.

  Programmaonderdeel 4.1 Stimuleren (veilig) fietsgebruik;

 • i.

  Programmaonderdeel 4.2 Verzilveren kansen 7,5-15km;

Er wordt een artikel 2.3 ingevoegd, luidende:

 

Voor programmaonderdeel “1.3 Verkenningen en realisatie snelfietsroutes” is alleen een volledige, als snelfietsroute ingerichte, route tussen Amersfoort en Utrecht, Veenendaal en Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht, Woerden en Utrecht, Amersfoort en Bunschoten, Amersfoort, Soest, Baarn en eventueel Hilversum en een route tussen Amersfoort en Veenendaal subsidiabel.

 

Er wordt een artikel 2.4 ingevoegd, luidende:

 

De realisatie van het project dient binnen 3 jaar na beschikking te zijn gestart en voor 31 december 2023 te zijn afgerond.

 

Artikel 7.1 komt als volgt te luiden:

 

Het subsidieplafond 2019 tot en met 2020 bedraagt €17.700.000,-

 

In artikel 7.2 worden de onderdelen a tot en met h geletterd b tot en met i.

 

In artikel 7.2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 

 • a.

  Verbeteren Regionaal fietsnetwerk gemeentelijke infrastructuur: €10.000.000,-

In artikel 8.2 worden de onderdelen a tot en met h geletterd b tot en met i.

 

In artikel 8.2 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 

 • a.

  Verbeteren Regionaal fietsnetwerk gemeentelijke infrastructuur: €3.000.000,-

In artikel 8.3 worden de onderdelen a tot en met h geletterd b tot en met i.

 

In artikel 8.3 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 

 • a.

  Verbeteren Regionaal fietsnetwerk gemeentelijke infrastructuur: 50%

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 februari 2019.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter

Secretaris