Vastgesteld gewijzigd aanvraagformulier ten behoeve van het aanvragen van ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik terreinen voor luchtvaart Provincie Zuid-Holland, PZH-2018-658705906 (DOS-2007-0008480)

Gedeputeerde Staten is bevoegd om, onder toepassing van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart,

ontheffing te verlenen voor het tijdelijk en/of uitzonderlijk gebruik van een terrein anders dan een

luchthaven ten behoeve van luchtvaart. De Beleidsregel Landen en Opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019 geeft nader invulling aan deze taak. De uitvoering van de taak is gemandateerd aan de DCMR.

 

Gelet op de Algemene Wet bestuursrecht artikel 4:4 is door de Provincie Zuid-Holland een aanvraagformulier beschikbaar gesteld, opgesteld door DCMR, voor het indienen van aanvragen voor tijdelijk en/of uitzonderlijk gebruik van terreinen anders dan luchthavens. Het aanvraagformulier vastgesteld in 2014 is herzien en opnieuw vastgesteld op 18 december 2018, PZH-2018-673991728 (DOS-2007-0008480). Het aanvraagformulier maakt aan aanvragers helder en duidelijk welke informatie van de aanvrager nodig is om een besluit op hun aanvraag te kunnen nemen. Hierdoor is het aantal pagina’s teruggebracht naar 3 en gebruiksvriendelijker voor aanvrager en afhandelaar.

 

Het aanvraagformulier voor het indienen van aanvragen voor tijdelijk en/of uitzonderlijk gebruik van terreinen anders dan luchthavens is opgenomen als bijlage onder de vermelding TUG-aanvraagformulier 2019.

Naar boven