Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 119Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Exxonmobil Chemical Holland B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Exxonmobil Chemical Holland B.V.

Locatie : Merwedeweg 21, 3198 LH Rotterdam-Europoort

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het importeren van demiwater en de uitgebruik name van een demiwater installatie inclusief

twee chemicaliën tanks en het vervallen van lozingspunt E-riool.

Aanvraagdatum : 5 november 2018

Besluitdatum : 2 januari 2019

Bekendmaking : 4 januari 2019

Zaaknummer : 9999102100

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP

Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

De heer K.S. Schaap van de DCMR, telefoon: 010 - 246 81 27.