Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 1165Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3-subsidies Provincie Drenthe) Maatregel 5 niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 februari 2019, kenmerk 5.11/2019000431, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3-subsidies Provincie Drenthe) Maatregel 5 niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018 Provinciaal Blad 2882, 20 april 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe);

overwegende dat het huidige budget niet toereikend is voor het honoreren van de positief beoordeelde aanvragen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

het Openstellingsbesluit plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3-subsidies Provincie Drenthe) Maatregel 5 niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018 als volgt te wijzigen:

 

Artikel 2, leden 2 en 3 komen te luiden:

2. het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 14.372.000,--.

3. het subsidieplafond bestaat voor € 7.186.000,-- uit ELFPO-middelen (Europees Landbouw-fonds voor Plattelandsontwikkeling) en voor € 4.693.000,-- uit provinciale middelen PAS en € 2.493.000,-- uit provinciale middelen Cofinanciering Europa.

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 18 februari 2019