Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 1155Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2018

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 februari 2019, 5.1/2019000431 team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2018, Provinciaal Blad 8300, 8 november 2018.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe);

overwegende dat het huidige budget niet toereikend is voor het honoreren van de positief beoordeelde aanvragen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

het Openstellingsbesluit plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3-subsidies Provincie Drenthe) Niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit 2018 als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel 1, leden 2 en 3 komen te luiden:

  • 2.

    het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 22.408.000,--.

  • 3.

    het subsidieplafond bestaat voor € 11.204.000,-- uit EU-middelen POP3, € 3.333.000,-- uit provinciale middelen Realisatie EHS, € 2.505.000,-- uit provinciale middelen Cofinanciering Europa en € 5.353.000, -- cofinanciering derden.

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 15 februari 2019