Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 114Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag voor een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Bedrijventerrein Hessenpoort

Op 25 september 2018 ontvingen wij een aanvraag voor eenontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Bedrijventerrein Hessenpoort. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat deontheffing Wet natuurbescherming wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.