Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 1070Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking wijziging subsidieplafondbesluit voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in het kader van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020, besloten om het op 4 november 2016 gepubliceerde subsidieplafondbesluit (Provinciaal Blad nr. 5937) in verband met het toevoegen van een nieuwe paragraaf waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend, als volgt te wijzigen:

 

De passage achter de tweede bullet:

 

‘’het hiervoor genoemde subsidieplafond te laten gelden voor aanvragen die worden ontvangen in het tijdvak van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020;’’

 

wordt vervangen door:

 

‘’het hiervoor genoemde subsidieplafond te laten gelden voor aanvragen die worden ontvangen op grond van paragraaf 2.1 en 2.2 van de regeling in het tijdvak van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020 alsmede voor aanvragen die worden ontvangen op grond van paragraaf 2.3 van de regeling in het tijdvak van 5 februari 2019 tot en met 31 december 2020;’’

 

Voor het overige blijft de tekst van het subsidieplafondbesluit ongewijzigd in stand.

 

Nadere details over de regeling zijn te vinden via https://www.fryslan.frl/subsidies. Op deze website staat ook de volledige tekst van de regeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 5 februari 2019.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM