Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 november 2017 de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 hebben vastgesteld waarbij de mogelijkheid is opgenomen om side events en activatietrajecten voor mensen met een beperking en chronisch zieken bij topsportevenementen te subsidiëren;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten hebben geconstateerd dat het wenselijk is ook bij andere sportevenementen side events te subsidiëren zodat de doelstelling, om meer mensen met een beperking te laten bewegen, ook wordt gehaald;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 wensen te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

De vijfde overweging komt te luiden:

Overwegende dat Gedeputeerde Staten organisaties van sportevenementen willen stimuleren om side events en activatietrajecten te organiseren voor mensen met een beperking en chronisch zieken, ook wel Uniek sporten genoemd;

  

B.

In artikel 1.1, onder e, wordt “topsportevenement” vervangen door: sportevenement.

 

C.

Artikel 1.1, onder g, komt te luiden:

g. sportevenement: sportief evenement dat zich kenmerkt door een actieve en sportieve deelname van mensen, dat sterk is gericht op bewegen, met de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers als uitgangspunt;

 

D.

In artikel 1.2 wordt “topsportevenement” vervangen door: sportevenement.

 

E.

Artikel 1.5, onder c, komt te luiden:

 • c.

  het side side event binnen twee maanden na indiening van de aanvraag plaatsvindt, tenzij het plaatsvindt in februari of maart 2019. 

F.

In artikel 1.6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • a.

  in onderdeel b wordt “topsportevenement” vervangen door: sportevenement;

 • b.

  in onderdeel c wordt “topsportevenement” vervangen door: sportevenement;

 • c.

  onderdeel f komt te luiden:

  • f.

   het project is gericht op het aantrekken van ten minste 100 deelnemers; 

G.

Artikel 1.7 komt te luiden:

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten ten behoeve van communicatie;

  • b.

   accommodatiekosten van de deelnemers aan het side event; voor gebruik door mensen met een beperking;

  • c.

   kosten ten behoeve van ondersteuning van sporters tijdens het side event;

  • d.

   kosten ten behoeve van een activatietraject;

  • e.

   interne loonkosten tot een maximum van 25% van de subsidiabele kosten;

  • f.

   kosten voor de inzet van vrijwilligers tot een maximum van 25% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Voor de berekening van uurtarieven van de interne loonkosten, bedoeld in het eerste lid, onder a, past de subsidieaanvrager de berekeningssystematiek, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017 toe en hanteert daarbij het uurtarief van € 50, genoemd in artikel 5, eerst lid.

 • 3.

  Voor de berekening van de vrijwilligersuren, bedoeld in het eerste lid, onder f, past de subsidieaanvrager de maximaal geldende uurvergoedingen en voorwaarden van de Belastingdienst toe. 

H.

Artikel 1.8 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  in onderdeel b wordt “topsportevenement;” vervangen door sportevenement.;

 • 2.

  onderdeel c vervalt. 

I.

Artikel 1.9 komt te luiden:

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 november 2018 tot en met 30 september 2019.

 

J.

Artikel 1.10 komt te luiden:

Artikel 1.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, voor de periode, genoemd in artikel 1.9, vast op € 200.000.

 

K.

Artikel 1.11 komt te luiden:

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019.

 

's-Hertogenbosch, 5 februari 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven