Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 100Beschikkingen | afhandelingGemeente Voorschoten, Wet milieubeheer, Besluit vormvrije m.e.r.- beoordeling - Leidseweg 191 te Voorschoten

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 9 oktober 2018 door Amvest Woningen - Nova Projectontwikkeling een aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling is ingediend voor de aanleg van een open bodemenergiesysteem aan de Leidseweg 191 te Voorschoten.

De Omgevingsdienst heeft besloten dat Amvest Woningen - Nova Projectontwikkeling  geen milieueffectrapportage hoeft op te stellen. De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Hierdoor kan de aanvraag in het kader van de Waterwet voor het aanleggen van een werk voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem worden ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden, die bevoegd gezag is namens de Provincie Zuid-Holland.

Rechtsbescherming

Anderen dan de initiatiefnemer kunnen op dit moment geen bezwaar indienen tegen het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het besluit wordt meegenomen bij de

besluitvorming op de aanvraag voor de Waterwetvergunning. Eenieder kan bij de terinzagelegging van deze vergunning bezwaar indienen op zowel de Waterwetvergunning als op het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer H. Beijerbergen via 071-4083240 of H.Beijerbergen@odwh.nl.