Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 10 november 2015 de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het inrichten van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen wensen te stimuleren, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan klimaat adaptieve steden, positieve gezondheid, biodiversiteit en het waterbewustzijn van kinderen en ouders;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten om die reden op 27 februari 2018 in deze subsidieregeling paragraaf 3 Schoolpleinen van de toekomst hebben opgenomen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten, gezien de ruime belangstelling voor deze paragraaf, hebben besloten de daarvoor tot 2022 gereserveerde middelen reeds in 2019 beschikbaar te stellen;

Overwegende dat het subsidieplafond van deze paragraaf derhalve dient te worden opgehoogd en de openstelling tot 2022 verlengd dient te worden;

Overwegende dat voorts uit de uitvoering is gebleken dat de subsidieregeling nog enkele andere technische aanpassingen behoeft;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten met het oog op het bovenstaande de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant wensen te wijzigen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A. 

In artikel 2.1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d.

  groene daken: daken met een dakbedekking van levende planten.

 

 

B.

Artikel 2.4, onder c, komt te luiden;

 • c.

  het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal drie eigenaren.

   

   

C.

Artikel 2.11, derde lid, komt te luiden:

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, onder c, bedraagt 60% van de subsidiabele kosten:

 • a.

  tot een maximum van € 5.000, indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken minder dan 200 m2 bedraagt;

 • b.

  tot een maximum van € 10.000, indien de oppervlakte van de gezamenlijke groene daken meer dan 200 m2 bedraagt.

 

 

 

D.

In artikel 3.9 wordt “16 december 2019” vervangen door: 13 december 2022.

 

 

E.

In artikel 3.10 wordt “€ 1.400.000” vervangen door: € 3.500.000.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 11 december 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven