Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2018, 9791VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 december 2018 nr.1101738/1101832 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 2013.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

 

Overwegende dat het wenselijk is om de subsidiabele activiteiten aan te passen aan de wensen van de doelgroep;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

 

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 2013 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1.1 onderdeel c komt te vervallen.

 

B

De artikelen 5.1 tot en met 5.4 komen te vervallen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

18 december 2018, Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris