Verordening van Provinciale staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het heffen van leges Legesverordening provincie Fryslân 2019

Provinciale staten van Fryslân,

 

gelet op de artikelen 220 en 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en volgende van de Provinciewet,

gelet op de bepalingen in de Algemene Wet op de Rijksbelastingen;

 

besluiten vast te stellen de Legesverordening provincie Fryslân 2019 als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   leges: de rechten die worden geheven voor het door of vanwege de provincie verlenen van diensten, als omschreven onder d.

  • b.

   heffingsambtenaar: de provincieambtenaar die is belast met de heffing van belasting op grond van deze verordening.

  • c.

   invorderingsambtenaar: de provincieambtenaar die is belast met de invordering op grond van deze verordening.

  • d.

   diensten: het behandelen van een aanvraag voor een ontheffing, vergunning of verklaring, het vermeerderen en toezenden van afschriften van documenten en overige diensten als opgenomen in de Tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  De leges worden geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en naar de tarieven en de maatstaven opgenomen in de Tarieventabel.

 • 2.

  De leges worden geheven van degene, op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een dienst als bedoeld in artikel 1 onder d wordt verleend.

Artikel 3 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wijze van een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving waarin het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Onder schriftelijke kennisgeving worden begrepen een stempelafdruk, nota of ander geschrift.

 • 3.

  Onder elektronische kennisgeving worden begrepen mail en andere vormen van digitale communicatie.

Artikel 4 Tijdstip van verschuldigdheid

 • 1.

  De leges worden verschuldigd op het moment van het in behandeling nemen van de aanvraag.

 • 2.

  Onder in behandeling nemen van de aanvraag valt ook het beoordelen van de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag.

 • 3.

  Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische indiening van een aanvraag, valt het moment van in behandeling nemen samen met het indienen van de aanvraag.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan bij een volledig digitale aanvraag de leges worden geheven door middel van een directe elektronische betaling.

 • 3.

  De verplichting tot betaling van de leges wordt niet geschorst door de indiening van een bezwaar- of beroepschrift inzake de kennisgeving.

 • 4.

  De verplichting tot betaling van de leges wordt niet geschorst door de indiening van een bezwaarschrift inzake de inhoudelijke beslissing omtrent de aangevraagde dienst.

Artikel 6 Vrijstellingen

 • 1.

  Geen leges worden geheven terzake van:

  • a.

   stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege bestuursorganen, voor zover dit betreft stukken als bedoeld in rubriek A van de Tarieventabel, waarbij de legesvrijstelling zich beperkt tot het verstrekken van 1 exemplaar van eenzelfde stuk per aanvraag;

  • b.

   het afgeven van een beschikking op een bezwaarschrift tegen de toepassing van een provinciale verordening;

  • c.

   het afgeven van een beschikking op een aanvraag om toekenning van een provinciale subsidie;

  • d.

   het afgeven van een stuk strekkende ter vervanging van dat, waarvan de belastingplichtige ten genoegen van de heffingsambtenaar aantoont dat het buiten de schuld van de houder is verloren gegaan of onbruikbaar is geworden;

  • e.

   diensten of stukken ten behoeve van bestuursorganen en andere lichamen, welke naar het oordeel van de heffingsambtenaar op basis van wederkerig dienstbetoon worden verleend respectievelijk verstrekt;

  • f.

   een verzoek om verlening van een vergunning of ontheffing welke conform artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht moet worden doorgezonden.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid onder a. heeft de heffingsambtenaar de bevoegdheid om stukken als bedoeld in rubriek A van de “Tarieventabel” tegen een lager tarief dan wel kosteloos te verstrekken wanneer deze ten dienste van het algemeen belang worden aangevraagd.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van Gedeputeerde Staten kan de bepalingen bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een doelmatige en evenwichtige heffing van leges, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Indien en voor zover in de Tarieventabel incidenteel niet anders is bepaald, wordt 50% van de geheven leges gerestitueerd wanneer:

  • a.

   een aanvraag om een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel niet wordt ingewilligd;

  • b.

   een aanvraag om een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel, voordat daarop is beslist, wordt ingetrokken;

  • c.

   Ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten om een verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel niet verder te behandelen.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde restitutie vindt niet plaats indien:

  • a.

   de leges minder dan € 50,- bedragen, of;

  • b.

   het kosten van publicatie betreft, welke reeds zijn gemaakt, of;

  • c.

   het kosten zijn die de provincie aan derden verschuldigd is, zoals portokosten, kadastrale rechten en advieskosten.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Op dat tijdstip wordt de “Legesverordening provincie Fryslân 2010”, vastgesteld op 16 december 2008 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening provincie Fryslân 2019”.

Bijlage 1 Tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening provincie Fryslân 2019

De tabel omvat alle tarieven die op grond van de Legesverordening provincie Fryslân 2019 bij het in behandeling nemen van een aanvraag geheven worden.

 

Rubriek A :

1

a.

 

 

 

 

 

 

 

b.

 

 

 

 

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van fotokopieën van tot het provinciaal archief behorende stukken, met uitzondering van die waarvoor in deze bijlage een afzonderlijk tarief is opgenomen, bedraagt per kopie:

- zwart/wit enkelzijdig

- zwart/wit dubbelzijdig

- kleur enkelzijdig

- kleur dubbelzijdig

Noot: kosten lager dan € 12,50 worden niet in rekening gebracht

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een door middel van lichtdruk verkregen kopie van tot het provinciaal archief behorende tekeningen bedraagt per kopie:

- A0 formaat

- A1 formaat

- A2 formaat

Noot: kosten lager dan € 20 worden niet in rekening gebracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

0,10

0,15

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,00

5,00

3,00

 

Rubriek B :

1 Grondwater  

1.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 6.4 Waterwet bedraagt:

a.    een vast bedrag naar de klasse volgens het hierna volgend schema:

Klasse-indeling

(gezamenlijke) hoeveelheid te onttrekken en/of te infiltreren water in m3 per jaar

1 tot 250.000

250.000 en meer

b.    het tarief wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.700

7.500

 

580

1.2

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een vergunning als bedoeld bij 1.1 bedraagt:

a.   voor zover deze aanvraag betrekking heeft op een vergroting van de hoeveelheid te onttrekken grondwater: de leges vermeld bij 1.1, te berekenen op basis van de verhoging van de hoeveelheid te onttrekken grondwater;

b.   in de overige gevallen, wegens publicatiekosten, een bedrag van

De aanvrager wordt vóór het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag in kennis gesteld van het bedrag genoemd onder a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van een koude- en warmteopslagsysteem (wko-systeem) wordt wegens de kosten van publicatie een tarief in rekening gebracht van

 

 

 

 

580

2 Ontgrondingen  

2.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland, dan wel een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland bedraagt:

a.   voor ontgrondingen waarop artikel 5 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is

b.   voor ontgrondingen waarop artikel 4 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is:

1.    voor primaire ontgrondingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder g van de Ontgrondingenverordening Friesland, waarbij bodemmateriaal wordt gewonnen:

- minder dan 500.000 m3 bodemmateriaal

- van 500.000 tot en met 1.000.000 m3 bodemmateriaal

- meer dan 1.000.000 m3 bodemmateriaal

2.    voor overige ontgrondingen, waarbij:

- geen of minder dan 3.000 m³ bodemmateriaal vrijkomt

- ten minste 3.000 m3 maar minder dan 10.000 M³ bodemmateriaal vrijkomt

- 10.000 m3 of meer bodemmateriaal vrijkomt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

 

9000

9000

18500

 

1200

1500

 

2000

2.2

het tarief vermeld bij 2.1.b wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van

580

2.3

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van de tenaamstelling van een vergunning ingevolge de Ontgrondingen-verordening Friesland bedraagt

 

 

 

 

900

2.4

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlening van een machtiging als bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet bedraagt

 

 

6250

3 Vaarwegen  

 

a.   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod opgenomen in artikel 4.3 Vaarwegenverordening Fryslân 2014 en een daarmee annex zijnde aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 1.21 van het Binnenvaartpolitiereglement voor één of meer reizen vallende in één kalenderjaar bedraagt

b.   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van alle overige in de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 vervatte verbodsbepalingen bedraagt

-       indien de totale projectkosten < € 50.000

-       indien de totale projectkosten ≥ € 50.000

c.   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor toestemming/ontheffing voor alle andere overige artikelen genoemd in het Binnenvaartpolitiereglement (art. 7 van de scheepvaartverkeerswet) bedraagt

d.   voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

200

665

 

 

 

170

 

 

 

-20

4 Wegen  

 

a.    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing ingevolge artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen voor niet-gekentekend langzaam verkeer, o.a. landbouwvoertuigen, betrekking hebbende op provinciale wegen bedraagt.

Noot: De ontheffing wordt voor maximaal drie jaar verleend

b.    vervallen

c.    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 bedraagt

d.    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens de Wegenverordening provincie Fryslân bedraagt

e.    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en voor overige ontheffingen krachtens de Wegenverkeerswet 1994 en de Regeling Voertuigen bedraagt

f.     het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontheffing als bedoeld bij a, c, d of e bedraagt 50% van het tarief behorende bij de aanvraag (niet zijnde een wijziging)

g.    voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

100

 

200

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

-20

5 Wadlopen  

5.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de “Wadloopverordening 1996” bedraagt voor:

a.    rechtspersonen die per jaar tot 1000 wadlopers begeleiden

b.    rechtspersonen die per jaar 1000 tot 5000 wadlopers begeleiden

c.     rechtspersonen die per jaar 5000 of meer wadlopers begeleiden

d.    voor natuurlijke personen

De leges verschuldigd op basis van a. b. of c. mogen in drie jaarlijkse termijnen betaald worden. Voor de reeds verstrekte vergunningen in 2015/2016 blijven de tarieven van respectievelijk 2015/2016 gelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

2400

4000

120

 

 

5.2

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de ”Wadloopverordening 1996” voor natuurlijke en rechtspersonen bedraagt

 

 

 

 

 

 

60

5.3

op verzoek van de belanghebbende wordt het jaarlijks te betalen bedrag gerestitueerd wanneer er het hele jaar geen gebruik meer gemaakt wordt van de vergunning.

 

 

 

 

6 Wet Natuurbescherming

6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 of 2.8 Wet Natuurbescherming

1000

6.2

Een vergunning of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid Wnb in samenhang met het programma Aanpak Stikstof (PAS) zoals op grond van artikel 1.13 Wnb

900

6.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, lid 2 onder a, 3.17, 3.32, 3.34 Wnb, met uitzondering van artikel 3.3, lid 4 onder b 5e, en artikel 3.8, lid 5, onder b 4e, die gericht zijn op het toelaten van onderzoek, waarbij het feitelijk doel van de aanvraag is ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied

 

1000

 

6.4

Voor ideële stichtingen met als doelstelling de opvang van beschermde soorten en wetenschappelijk onderzoek gericht op de bescherming van soorten en gebieden

0

6.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling (houtopstanden) als bedoeld in Hoofdstuk 4, Wet natuurbescherming

900

6.6

Een bestuurlijk oordeel van Gedeputeerde Staten of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

1000

6.7

Een toets van een plan, project of andere handeling aan de Wnb door Gedeputeerde Staten, niet zijnde een aanvraag om vergunning, ontheffing of bestuurlijk oordeel

900

6.8

Een aanvraag voor een generieke ontheffing als bedoeld in 6.2 hiervoor voor een gebiedsgerichte soortenbenadering

3600

6.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een besluit over de verlening van een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet natuurbescherming jo. 6.2, lid 4 sub b

 

300

 

7 Nadeelcompensatieverordening

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadeelcompensatie of schadevergoeding krachtens de aanvullingen op de Algemene wet bestuursrecht voor Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten worden geen leges in rekening gebracht.

 

0

8 Algemeen tarief  

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, een ontheffing of een andere beschikking, vereist op grond van een provinciale verordening, een provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift, in deze tarieventabel niet afzonderlijk genoemd, bedraagt

 

 

 

 

200

 

Rubriek C: Omgevingsvergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

1 Bouwactiviteiten  

 

onder „bouwkosten” wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

1.0

Aanpassing bouwkosten

indien de aanneemsom of de kostenraming als bedoeld onder „bouwkosten” niet of tot een te laag bedrag is opgegeven, geven Gedeputeerde Staten toepassing aan artikel 11 tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

 

 

 

1.1

Schetsplan/vooroverleg

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 25% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 1.2 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo.

 

 

 

 

1.2

Bouwen van een bouwwerk

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het bouwen van een bouwwerk:

 

- indien de bouwkosten minder dan € 20.000 bedragen

 

- € 390 vermeerderd met 1,1% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000, doch niet meer dan € 50.000

 

- € 720 vermeerderd met 1,0% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 100.000

 

- € 1.220 vermeerderd met 0,9% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000, doch niet meer dan € 400.000

 

- € 3.920 vermeerderd met 0,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000, doch niet meer dan € 1.000.000

 

- € 8.420 vermeerderd met 0,65% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000

 

- € 34.420 vermeerderd met 0,55% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan € 25.000.000

 

- indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 bedragen

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 1.1 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in dit onderdeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.420

 

1.3

Achteraf ingediende aanvraag

indien de in onderdeel 1.2 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges verhoogd met 10%. 

 

 

 

 

2 Planologisch strijdig gebruik

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo

 

 

 

 

250

3 Aanlegactiviteit  

 

onder “aanlegkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten (exclusief omzetbelasting)

 

 

 

 

3.1

Uitvoering werk/werkzaamheden

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

4 Sloopactiviteiten  

 

onder “sloopkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten (exclusief omzetbelasting)

 

 

4.1

Slopen bouwwerk

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

5 Uitweg / inrit  

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

 

 

 

 

 

 

100

6 Kapactiviteiten  

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand

 

 

 

 

 

 

70

7 Handelsreclame  

7.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

a.      artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

b.      artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

150

8 Omgevingsvergunning in twee fasen  

8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:

a.      eerste fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan

b.      tweede fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Beoordeling bodemrapport

 

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

a.      voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

b.      voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

75

10 Geringe wijziging  

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

 

 

 

 

 

 

110

11 Algemeen tarief  

11.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo indien daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

 

 

 

 

 

 

110

11.2

onderdeel 11.1 heeft geen betrekking op aanvragen voor beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning of ontheffing krachtens de Wet milieubeheer.

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

In dit artikel worden de relevantste begrippen voor de verordening uitgelegd. Nieuw is de definitie van “diensten”. Deze definitie is opgenomen omdat er onduidelijkheid heerste over het wel-of-niet onder de legesverordening vallen van werkzaamheden ten behoeve van WOB 1 -verzoeken. Raadpleging van beschikbare jurisprudentie levert op dat de zoekwerkzaamheden niet leiden tot legesverplichtingen, maar wel het aanleveren van fysieke afschriften van stukken. Zie de uitspraak van de Hoge Raad van 8 februari 2013 in de zaak tegen de gemeente Landgraaf:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ0693

 

Artikel 2 Belastingplicht

 

In het tweede lid wordt aangegeven wie er belastingplichtig is. Dit is de (rechts)persoon die zelf of in wiens opdracht een dienst wordt gevraagd.

 

Artikel 3 Wijze van heffing

 

In het verleden werd alleen een schriftelijke kennisgeving verstrekt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming is er ook sprake van een elektronische kennisgeving door BIJ12. Hoewel uit te leggen is dat een elektronisch bericht, zoals (een bijlage bij) een e-mail of een pop-up beeldschermmelding, ook onder schriftelijk kan worden begrepen, is het helderder om dit expliciet op te nemen.

Verder is de verwachting dat in de toekomst er vaker gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden van digitale aanvragen, zodat de vermelding van elektronische kennisgeving in dit artikel de verordening meer toekomstbestendig maakt.

 

Artikel 4 Tijdstip van verschuldigdheid

 

Op het moment dat een aanvraag wordt ingediend, wordt de behandeling gestart. Dit begint bij het inboeken van de aanvraag en het doorzenden naar de behandelende ambtenaar. Zodra dus een aanvraag is ingediend, worden ook de leges verschuldigd. Tevens is de mogelijkheid geopend om de leges bij een digitale aanvraag direct te heffen, bijvoorbeeld door een iDeal betaling te koppelen aan de afronding van de aanvraag. Dit wordt bij de behandeling van aanvragen voor faunaschade bij BIJ12 al zo uitgevoerd.

 

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 

Bij eenvoudige aanvragen wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd, maar wordt direct een beschikking afgegeven. Een veelvoorkomend geval is de ontheffing voor een verbodsbepaling uit de vaarwegenverordening. Bij de ontheffing zit dan de nota voor de legesheffing.

In afwijking hiervan wordt op dit moment voor de aanvraag van een schadevergoeding op basis van de Natuurbeschermingswet, direct bij indiening het legesbedrag geïnd door middel van een iDeal betaling. Het tweede lid maakt dit mogelijk.

 

Artikel 6 Vrijstellingen

 

Het is wenselijk of wettelijk verplicht in bepaalde gevallen, zoals de behandeling van subsidieaanvragen, geen leges te heffen. De bepaling is ongewijzigd.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

 

Dit is een algemene bepaling die GS de bevoegdheid geeft om in uitzonderlijke gevallen de leges te matigen, eventueel tot nihil. De bepaling is ongewijzigd.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

 

Een aanvrager kan geen verzoek tot kwijtschelding doen. Eventueel kan in uitzonderlijke gevallen worden verzocht om toepassing van de hardheidsclausule uit artikel 7.

 

Artikel 9 Teruggaaf

 

Dit artikel geeft de aanvrager het recht op teruggave van een deel van de geheven (en soms betaalde) leges. Dit is opgenomen, omdat bij de in dit artikel genoemde omstandigheden de kosten voor de organisatie ook lager (kunnen) zijn dan de berekende tarieven. De teruggave wordt door de provincie actief toegepast.

 

Artikel 10 Slotbepalingen

 

Dit artikel bevat de technische voorwaarden voor de inwerkingtreding. Er is gekozen voor een naamswijziging om het voor de burger duidelijk te maken dat het de verordening voor het belastingjaar 2019 en verder betreft.

Naar boven