Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 9582Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds 2019

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 december 2018, kenmerk 4.13/2018002963, team Subsidies en Inkoop, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds 2019

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op:

 

artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017;

de Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Infrastructuur;

de Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Beleving en innovatie;

de Subsidiegids Platteland;

de Uitvoeringsregeling subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe 2017-2020;

de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting;

de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2017-2019;

de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe;

de Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten;

de Subsidieregeling Rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen 2015;

de Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe;

de Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie;

het Uitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe;

het Uitvoeringsbesluit subsidie economische structuurversterking;

het Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie;

het Uitvoeringsbesluit verdeling subsidies per boekjaar voor natuur(werk)groepen;

de Uitvoeringsregeling Binnenstadfonds;

de Uitvoeringsregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2017-2020;

de Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe;

de Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe;

de Uitvoeringsregeling Krimp en Leefbaarheid;

 

overwegende dat er voor de volgende subsidieregelingen een subsidieplafond voor 2019 moet worden vastgesteld;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

de volgende subsidieplafonds voor 2019 vast te stellen:

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 en voor zover publicatie na deze datum, werkt dit besluit terug tot 1 januari 2019 en vervalt op 31 december 2019.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven 20 december 2018