Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 926Overige besluiten van algemene strekkingBesluit beperking openbaarheid inz. Archief CvdK, (1862) 1945-1986

Bekendmaking van het besluit van 29 augustus 2017 - zaaknummer 2017-011292

 

BESLUIT BEPERKING OPENBAARHEID

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Commissaris van de Koning in Gelderland

 

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 17 februari 2016 met kenmerk NA/16/16315

 

Besluiten:

 

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Commissaris van de Koningin in Gelderland, (1862) 1945-1986

 

Artikel 1  

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

 

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot 1 januari:

37

2025

38

2021

39

2023

40

2023

41

2023

42

2022

43

2024

44

2025

 

 

46

2022

47

2022

48

2022

49

2022

50

2022

51

2023

52

2023

53

2024

54

2021

55

2023

56

2020

57

2023

58

2025

59

2022

60

2022

61

2022

62

2022

63

2023

64

2024

65

2021

66

2021

67

2023

68

2025

69

2021

70

2025

71

2023

72

2022

73

2022

74

2023

75

2022

76

2022

77

2022

78

2022

79

2023

80

2021

81

2024

82

2022

83

2023

84

2022

85

2022

86

2023

87

2022

88

2022

89

2024

90

2022

91

2022

92

2021

93

2022

94

2024

95

2021

96

2023

97

2022

98

2020

99

2022

100

2022

101

2024

102

2021

103

2022

104

2022

105

2022

106

2022

107

2023

108

2025

109

2023

110

2022

111

2022

112

2022

113

2023

114

2022

115

2022

116

2022

117

2022

118

2022

119

2030

120

2022

121

2022

122

2022

123

2022

124

2022

125

2023

126

2021

127

2022

128

2022

129

2021

130

2024

131

2022

132

2022

133

2023

134

2022

135

2022

136

2022

137

2022

 

 

139

2021

140

2021

141

2021

142

2021

143

2023

144

2025

145

2022

146

2022

147

2023

148

2023

149

2025

150

2024

151

2022

152

2023

153

2025

154

2025

 

 

224

2049

 

 

226

2043

227

2025

 

 

229

2027

230

2025

231

2026

 

 

234

2050

235

2051

 

 

237

2029

 

 

239

2022

 

 

241

2018

242

2028

 

 

244

2022

245

2029

246

2050

247

2043

248

2045

 

 

250

2042

251

2045

 

 

253

2026

254

2024

 

 

257

2017

258

2032

259

2026

 

 

266

2042

267

2019

268

2038

269

2025

 

 

271

2018

272

2049

273

2055

 

 

277

2043

278

2052

 

 

280

2029

281

2034

282

2035

283

2050

284

2034

285

2041

 

 

289

2017

290

2033

 

 

292

2027

293

2054

 

 

295

2026

296

2024

297

2028

 

 

299

2029

 

 

305

2047

 

 

308

2043

 

 

312

2031

 

 

314

2036

315

2026

 

 

318

2051

 

 

324

2042

325

2034

326

2039

327

2052

328

2035

 

 

330

2052

331

2022

 

 

333

2021

 

 

422

2049

 

 

536

2059

 

 

543

2033

 

 

579

2017

580

2019

581

2020

582

2021

583

2021

584

2025

585

2025

586

2030

587

2051

 

 

589

2033

590

2022

591

2036

592

2031

593

2037

594

2040

595

2028

596

2050

597

2061

598

2051

599

2052

600

2058

601

2052

602

2061

603

2040

604

2038

605

2041

606

2042

607

2042

608

2058

609

2050

610

2060

611

2061

612

2043

613

2050

 

 

615

2049

 

Artikel 2  

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen directeur van het Gelders Archief. Deze kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Toelichting

De Commissaris van de Koning(in) wordt benoemd door de Kroon.

Hij is voorzitter van Provinciale Staten en lid van het college van Gedeputeerde Staten. Hij vertegenwoordigt de provincie bij officiële gelegenheden. Overige belangrijke onderdelen van zijn provinciale taken zijn representatie, communicatie met verschillende bestuursorganen en het Koninklijk Huis, belangenbehartiging van de provincie en advisering over diverse aangelegenheden.

 

Naast deze provinciale bestuurstaken zijn een aantal rijkstaken opgedragen aan de CvdK.

De belangrijkste rijkstaken in de periode 1945-1986 zijn:

  • periodiek bezoeken van de Gelderse gemeenten en daarvan verslag doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gedeputeerde Staten;

  • bemiddelen in geschillen en problemen van burgers en lagere overheden; rol als ombudsman;

  • bepalen dat een gemeente directe bijstand moet verlenen aan burgers, ongeacht het besluit van de gemeente;

  • coördinerende rol bij grotere rampen en bij de voorbereiding van de hulpverlening en de rampenbestrijding;

  • adviserende rol bij: de (her)benoeming van burgemeesters; het toekennen van Koninklijke onderscheidingen en predicaten; te nemen maatregelen bij de voorbereiding en uitvoering van oefeningen betreffende hulpverlening en rampenbestrijding; benoemingen van Commissarissen van politie; de huisvesting van politie; de samenwerking tussen verschillende politiecorpsen; het vervullen van notariële standplaatsen; de benoeming van nieuwe notarissen;

  • toezicht houden op de vervulling van de opdracht tot handhaving van de openbare orde;

  • bijstand verlenen aan politiecorpsen;

  • afgeven van een tijdelijke machtiging voor het dragen van een wapen.

 

De dossiers zijn zaaksgewijze gevormd.

De dossiers met informatie over burgemeesters zijn voor het merendeel zogenaamde verzameldossiers: in die dossiers bevinden zich stukken betreffende diverse burgemeesters van de betreffende gemeente.

 

Bij verschillende onderwerpen is de CvdK betrokken in zijn functie van zowel provinciaal als rijksorgaan. In die gevallen is de neerslag van zijn bemoeienis met de betreffende zaak opgeslagen in hetzelfde dossier. Bij de dossiervorming was dus de samenhang van de zaak het uitgangspunt en niet het onderscheid tussen de beide taakonderdelen van de CvdK.

 

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn diverse dossiers nog niet openbaar. Deze dossiers worden openbaar 75 jaar na datum van de archiefbescheiden Wanneer de geboortedata van personen bekend is, worden de betreffende archiefbescheiden openbaar 111 jaar na geboortedatum. Deze termijn wordt ook gehanteerd in de Wet basisregistratie personen.

 

Motivering afwijking advies Nationaal Archief

Het advies van het Nationaal Archief is bijna in zijn geheel overgenomen.

Ten aanzien van de dossiers met informatie over de burgemeesters is onderstaande keuze gemaakt. De provincie stelde voor deze dossiers te beperken voor een periode van 75 jaar. Het NA adviseerde deze periode terug te brengen tot 50 jaar. Daarbij gaf het NA aan voorkeur te hebben voor de methode waarbij de termijn van openbaarheid gekoppeld is aan de geboortedatum van de desbetreffende burgemeester.

Dit laatste advies is overgenomen. Daartoe zijn alle verzameldossiers betreffende de burgemeesters nader bekeken. Als resultaat daarvan kunnen diverse dossiers al openbaar zijn.

De overige dossiers worden openbaar 111 jaar na geboortedatum. Deze termijn is overgenomen uit de Wet basisregistratie personen. Ook bij de oud-burgemeesters van wie niet kon worden nagegaan of ze nog in leven zijn is deze termijn gehanteerd.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland en Commissaris van de Koning in Gelderland voornoemd

 

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

A.J.A. Elemans

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.