Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2018, 9246VerordeningenWijziging Openstelling LEADER projecten provincie Flevoland 2015-2022

Besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 4 december 2018 tot wijziging van de openstelling van LEADER projecten provincie Flevoland 2015-2022;

Uitvoering van LEADER-projecten uit de Subsidieverordening P0P3 provincie Flevoland 2014-2020

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening P0P3 provincie Flevoland 2014-2020;

Artikel I wijzigingen

Het openstellingsbesluit voor LEADER projecten provincie Flevoland 2015-2022 wordt als volgt gewijzigd

 

A

artikel 6. Boven- en ondergrens van de financiële projectomvang

 • 2.

  Indien de totale subsidiabele projectkosten het bedrag van € 333.333,- overstijgen bedraagt de maximale subsidie € 200.000,- (EU + cofinanciering overheden).

 

wordt gewijzigd in

 

artikel 6. Boven- en ondergrens van de financiële projectomvang

 • 2.

  Indien de totale subsidiabele projectkosten het bedrag van € 833.333,- overstijgen bedraagt de maximale subsidie € 500.000,- (EU + cofinanciering overheden).

 

B

artikel 11. Bevoorschotting en verplichtingen aanvrager

 • 1.

  Aanvragers ontvangen bij beschikking een eenmalig voorschot vooruitlopend op realisatie van 25% van de subsidie. Daarna wordt er bevoorschot op basis van realisatie tot maximaal 90% van de subsidie. Een project wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten en bij volledige uitnutting volgt de laatste 10% na afrekening van het project.

   

wordt gewijzigd in

artikel 11. Bevoorschotting en verplichtingen aanvrager

 • 1.

  Bevoorschot wordt op basis van realisatie tot maximaal 90% van de subsidie. Een project wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten en bij volledige uitnutting volgt de laatste 10% na afrekening van het project.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 4 december 2018.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

Lelystad, 4 december 2018