Openstellingsbesluit 2018 paragraaf 5 niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)

Gedeputeerde Staten van Limburg stellen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings- programma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3), in hun vergadering van 4 december 2018 het volgende besluit vast:

 

Openstellingsbesluit 2018 paragraaf 5 niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)

 

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3), hierna te noemen “Verordening”, besluiten Gedeputeerde Staten paragraaf 5 ‘niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS van Hoofdstuk 2 (hierna te noemen Paragraaf 5) van deze Verordening onder de volgende nadere regels open te stellen.

Artikel 1 Openstellingsperiode en subsidieplafond

 • 1.1

  Paragraaf 5 wordt opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen voor de periode van 13 december 2018 vanaf 9.00 uur tot en met 24 januari 2019 17.00 uur. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 24 januari 2019 om 17.00 uur te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.

 • 1.2

  Het subsidieplafond voor 2018 wordt voor Paragraaf 5 vastgesteld op € 8.380.000,00 bestaande uit 50% ELFPO en 50% provinciale middelen.

Artikel 2 Definities

In aanvulling op de definities in de Verordening onder 1.1, wordt in het kader van deze openstelling verstaan onder:

 • 2.1

  PAS: Programmatische aanpak stikstof 2015-2021. Om te voldoen aan de EU-richtlijnen moet de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden omlaag. De PAS-maatregelen dragen hieraan bij. Het programma is te lezen op http://pas.natura2000.nl/pages/pas_vastgesteld.aspx;

 • 2.2

  N2000: Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze openstelling gaat het om alle N2000-gebieden gelegen in de provincie Limburg: Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop, Bemelerberg en Schiepersberg, Boschhuizerbergen, Brunssummerheide, Bunder- en Elslooërbos, Deurnsche Peel en Mariapeel, Geleenbeekdal, Geuldal, Grensmaas (Rijkswaterstaat), Groote Peel, Kunderberg, Leudal, Maasduinen, Meinweg, Noorbeemden en Hoogbos, Roerdal, Sarsven en de Banen, Savelsbos, Sint Jansberg, Sint Pietersberg en Jekerdal, Swalmdal, Weerter- en Budelerbergen, Ringselven, Zeldersche Driessen.

 • 2.3

  Gebiedsanalyse: per N2000-gebied is een gebiedsanalyse geschreven waarin wordt aangegeven welke gebiedsspecifieke herstelmaatregelen in het kader van PAS moeten worden uitgevoerd. De analyses van de N2000-gebieden genoemd onder artikel 2, lid 2, van dit openstellingsbesluit, zijn te vinden op http://pas.natura2000.nl/pa-ges/gebiedsanalyses_15-12-2015.aspx.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

In afwijking van artikel 2.5.1 van de Verordening wordt in het kader van deze openstelling uitsluitend subsidie verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS. Activiteiten gericht op niet productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en/of biodiversiteit komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS met een aangetoonde directe link met de landbouw.

 

De niet productieve hydrologische maatregelen PAS dienen hierbij te zien op:

 • a.

  hydrologische maatregelen die worden uitgevoerd in (de directe invloedssfeer van) een of meerdere van de N2000-gebieden, genoemd in artikel 2, onder 2, van dit openstellingsbesluit; én

 • b.

  hydrologische maatregelen die bij het desbetreffende gebied passen, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyses van het gebied.

Artikel 4 Aanvraag

 • 4.1

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 van de Verordening dient de aanvraag om subsidie een kaart te bevatten waarop de ligging van het projectgebied duidelijk is aangegeven. Deze kaart dient als bijlage bij de aanvraag te worden toegevoegd. Een aanvraag die niet wordt begeleid door deze kaart, of waarbij het projectgebied niet nauwkeurig op deze kaart is begrensd, wordt afgewezen.

 • 4.2

  Conform artikel 1.3, vierde lid, onderdeel (h) van de Verordening zal voor het projectplan zoals vermeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel (f) van de Verordening het op de website (www.lim-burg.nl/loket/subsidies/actuele subsidies/subsidieregelingen/natuur/subsidieverordening platte-landsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (pop3)) beschikbaar gestelde format gehanteerd dienen te worden.

 • 4.3

  In aanvulling op artikel 4.2 van dit openstellingsbesluit dienen bij de aanvraag additioneel diverse van toepassing zijnde bijlagen toegevoegd te worden (nadere uitleg in de toelichting).

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 5.1

  Kosten zoals vermeld in artikel 2.5.3, eerste lid, van de Verordening zijn subsidiabel.

 • 5.2

  Naast de kosten zoals opgenomen in artikel 2.5.3, eerste lid, van de Verordening zijn ook de kosten van koop van tweedehands installaties en machines tot maximaal de marktwaarde van de activa (artikel 2.5.3, tweede lid, onder c) en voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12 lid 3 en 4 (artikel 2.5.3, tweede lid, onder d) subsidiabel.

 • 5.3

  Met betrekking tot de kosten zoals opgenomen in artikel 2.5.3, eerste lid, onder c, van de Verordening, zijn deze kosten voor deze openstelling voor 30% subsidiabel gesteld, onder toepassing van het gestelde in artikel 1.10, derde lid, van de Verordening. Dit geldt echter wel uitsluitend voor de gebieden zoals vermeld in artikel 7.1, onder A, van dit openstellingsbesluit en mits deze kosten betrekking hebben op de hydrologische maatregelen zoals die zijn voorgeschreven in de gebiedsanalyse van het betreffende gebied en de activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van milieubehoud.

Artikel 6 Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van de kosten zoals benoemd in artikel 5.3 van dit openstellingsbesluit. In aanvulling op artikel 2.5.4 van de Verordening bedraagt het te verstrekken subsidiebedrag per aanvraag minimaal € 250.000,00. De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 250.000,00 bedraagt.

Artikel 7 Rangschikking

 • 7.1

  Gedeputeerde Staten maken voor het bepalen van de onderlinge rangschikking als bedoeld in artikel 1.15 en 1.15c van de Verordening voor de verdeling van de subsidie een afweging tussen de volledig ingediende aanvragen op basis van het gebied (of de directe invloedssfeer daarvan) waarin zij worden uitgevoerd (geografisch criterium), op grond van de volgende volgorde, waarbij projecten die betrekking hebben op de gebieden onder A, het hoogst gerangschikt worden, daarna projecten onder B en projecten onder C worden het laagst gerangschikt.

   

  • A.

   Bunder- en Elslooërbos

   Geuldal

   Geleenbeekdal

   Noorbeemden en Hoogbos

   Weerter- en Budelerbergen

   Roerdal

   Ringselven

    

  • B.

   Sint Jansberg

   Kunderberg

   Leudal

   Groote Peel

   Swalmdal

    

  • C.

   Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop

   Bemelerberg en Schiepersberg

   Boschhuizerbergen

   Brunssummerheide

   Deurnsche Peel en Mariapeel

   Grensmaas (Rijkswaterstaat)

   Maasduinen

   Meinweg

   Sarsven en de Banen

   Savelsbos

   Sint Pietersberg en Jekerdal

   Zeldersche Driessen

 • 7.2.

  Wanneer een aanvraag ziet op meerdere van bovenstaande gebieden, dan is voor de rangschikking het grootste deelgebied (in oppervlakte) zoals opgenomen in de aanvraag bepalend.

 • 7.3.

  Indien toepassing van het eerste en tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijke plaats in de rangschikking eindigen en het subsidieplafond te boven gaan, wordt zoals opgenomen in artikel 1.15, vijfde lid van de Verordening de rangschikking van die aanvragen bepaald door loting. De loting zal worden uitgevoerd door een beëdigd notaris.

Artikel 8 Voorschotten

In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening kan maximaal één keer per jaar een verzoek om een voorschot op basis van realisatie worden ingediend.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 13 december 2018 en heeft een looptijd tot het einde van de POP3 periode.

 

Maastricht, 4 december 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E Derks MPA

TOELICHTING

Artikel 1 Openstelling

Aanleiding voor het PAS 2015-2021 is dat er in veel N2000-gebieden een overbelasting aan stikstofdepositie is. Deze overbelasting schaadt de stikstofgevoelige habitattypen en soorten, waardoor vergunningsaanvragen voor activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in en nabij N2000-gebieden worden afgewezen. Maatregelen die de effecten van stikstofdepositie aanpakken, kunnen leiden tot het herstel van de natuur. Dit heeft als gevolg dat uitbreiding van economische activiteiten weer kan worden toegestaan.

 

In dit besluit worden niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS opengesteld door de provincie Limburg. Projecten dienen zich te richten op de doelen zoals die beschreven staan in het PAS 2015-2021. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Er kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve hydrologische activiteiten die de effecten van stikstof verminderen binnen alle N2000-gebieden. Tevens dienen deze investeringen een directe link met de landbouw te hebben.

 

Niet-productieve investeringen zijn die investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of de rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. Daarbij wordt voor hydrologische maatregelen in het kader van de PAS gedacht aan natuurversterkende maatregelen die een link hebben met de landbouw, zoals de aanleg van regenwaterbuffers en stuwen, (water conserverende) drainagesystemen en natte bufferzones, het omleggen van beken en verhogen van waterpeilen.

Artikel 4 Aanvraag

Artikel 4.1

Het toevoegen van een kaart met een zo nauwkeurig mogelijke begrenzing van het projectgebied is vereist om een correcte beoordeling mogelijk te maken. De kaart dient op een schaal van 1:25.000 te worden aangeleverd.

Artikel 4.3

De volgende bijlagen dienen additioneel toegevoegd te worden bij de aanvraag. Voor uitleg wordt verwezen naar het Handboek voor aanvragers POP3 Subsidie (te vinden op de website van het Regiebureau POP3: https://regiebureau-pop.eu/vernieuwd-handboek-voor-aanvragers-pop3-subsidie-beschikbaar)

 

 • format projectplan (verplicht);

 • kaart (schaal 1:25.000) met een zo nauwkeurig mogelijke begrenzing van het projectgebied (verplicht);

 • onderbouwing/specificatie van de begroting (verplicht);

 • bewijsstukken begroting/offertes. Indien niet aanwezig aangeven waar de bedragen/uren op gebaseerd zijn. Indien dit is op basis van ervaringscijfers, internet enz. dient u deze bewijzen aan te leveren (verplicht);

 • bewijsstukken machtiging (indien van toepassing);

 • samenwerkingsovereenkomst (indien van toepassing). Zie hiervoor artikel 1.6 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3) (model staat op de provinciale website);

 • documenten ten aanzien van de aanbesteding (indien van toepassing);

 • verkenning naar mogelijke omgevingseffecten en/of de (aanvraag van de) vergunning c.q. de stand van zaken (indien van toepassing);

 • uittreksel van de Kamer van Koophandel;

 • overzicht van inkomsten en/of besparingen als gevolg van de uitvoering van uw project (indien van toepassing);

 • verklaring van de belastingdienst inzake niet-verrekenbare dan wel niet-compensabele BTW (indien van toepassing).

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Gezien de complexiteit en verwevenheid van het hydrologische milieu, zullen hydrologische maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de PAS in een of meerdere van de N2000-gebieden, moeten worden uitgevoerd in omliggende gebieden. Dit is omdat de impact van deze hydrologische maatregelen in de omliggende gebieden, die tot de invloedsfeer behoren van de N2000-gebieden, effect zal sorteren in de desbetreffende N2000-gebieden. Om deze hydrologische maatregelen werkbaar te maken is aankoop van gronden vereist, waarop de hydrologische maatregelen uitgevoerd zullen worden. Artikel 1.10, lid 1, van de Verordening stelt een maximum van 10% van de totale subsidiabele kosten, voor kosten aangewend voor aankoop van gronden. Als men vasthoudt aan dit percentage, is de verwachting dat hydrologische maatregelen een aanzienlijk lagere impact hebben, mede gezien de hydro-morfologische kenmerken van het Limburgse landschap en het aanwezige reliëf. Daarom is besloten om, met het oog op de optimale impact van de hydrologische maatregelen te bewerkstelligen, dit percentage op 30% te zetten, conform artikel 1.10 lid 3 van de Verordening. Voorwaarde is wel dat alleen de genoemde gebieden zoals vermeld in artikel 7.1, onder A, van dit openstellingsbesluit hiervoor in aanmerking komen, waarbij tevens de activiteiten ten behoeve van de hydrologische maatregelen die op de aangekochte gronden worden uitgevoerd, zullen moeten worden uitgevoerd ten behoeve van milieubehoud.

Artikel 6 Hoogte subsidie

In artikel 6 is als ondergrens opgenomen dat geen subsidie wordt verstrekt indien de subsidiabele kosten lager zijn dan € 250.000,00. De ondergrens is opgenomen, omdat de provincie Limburg streeft naar grote en robuuste projecten, die kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd.

Naar boven